Archiwa autora: Łukasz Dusza

Ważne dla mieszkańców! Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz realizacji obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym, pracownicy Urzędu Gminy Żarnów przeprowadzają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrole mogą być realizowane w urzędzie, w formie wezwania do przekazania kopii stosownych dokumentów lub w terenie przy udziale właściciela. W związku ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nasi urzędnicy co najmniej raz na 2 lata muszą skontrolować każdą nieruchomość pod względem gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty: umowę z firmą trudniącą się wywozem nieczystości ciekłych lub osadników z instalacji  przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokumenty potwierdzające regularny odbiór tych nieczystości (faktury, rachunki). Przypominamy, iż usługi wywozu mogą być wykonywane tylko przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Za brak posiadania ww. dokumentów, grozi mandat w wysokości 500 zł.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez okazanie umowy na wywóz osadów ściekowych lub dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków). Przyłączenie należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci oraz warunkami technicznymi, które należy uzyskać w Urzędzie Gminy Żarnów.

W przypadku braku realizacji tego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w celu wydania decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, które podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku braku sieci kanalizacyjnej, każda nieruchomość mieszkalna musi być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej. Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mapa Gminy Żarnów

Ważna wiadomość! Nowe zasady realizacji programu „Czyste Powietrze” w Naszej Gminie

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Przypominamy mieszkańcom Gminy Żarnów o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu „Czyste Powietrze” na nowych warunkach. W ramach działania punktu przeszkolony pracownik Urzędu udziela mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nowa wersja Programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023 r.

Najważniejsze zmiany w programie dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych,
  • podwyższenia kwot dofinansowania o jakie można się ubiegać,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania w kwocie do 66 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w kwocie do 99 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonegow budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w kwocie do 135 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Istnieje również możliwość uzyskania dotacji z tzw. prefinasowaniem, określanym mianem PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE+

Beneficjent uprawniony do skorzystania z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania ma możliwość uzyskania dotacji przed rozpoczęciem inwestycji w ramach kolejnej edycji Programu Czyste Powietrze+ dofinansowanie z tzw. prefinansowaniem. W ramach prefinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaca wykonawcy zaliczkę w wysokości 50% przyznanej dotacji. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów do współpracy. Razem zrobimy więcej…

Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"
Mapa Gminy Żarnów

Ważne dla internautów! Profil Facebook Gminy Żarnów jest zablokowany i nadal nie działa

Dodano: sobota, 04 lutego 2023

Drodzy Mieszkańcy, sympatycy i obserwujący nasz profil na Facebook-u. Z przykrością po raz kolejny informujemy wszystkich zainteresowanych, że z nieznanych nam przyczyn technicznych, zupełnie niezależnych od administratorów profilu Facebook, strona „Gmina Żarnów” została czasowo zablokowana i nadal nie działa.

Zablokowanie strony w dalszym ciągu uniemożliwia umieszczanie na niej ważnych treści i komunikatów dla mieszkańców. Przykro nam, ale przez bliżej nieokreślony czas, do momentu odblokowania strony, nie mogą się tam pojawiały się żadne informacje o Naszej Gminie. Za utrudnienia po raz kolejny przepraszamy i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.zarnow.eu

O kapliczce, upamiętniającej grób żołnierzy francuskich w Adamowie. Strzępy napoleońskich wspomnień w Gminie Żarnów

Dodano: sobota, 04 lutego 2023

Niniejszy artykuł może być znakomitą ilustracją artykułu o wizycie ekipy TVP i redaktora Adama Sikorskiego w Adamowie i poszukiwaniu miejsca pochówku żołnierzy napoleońskich na ziemi Żarnowskiej. Zachęcamy zatem do lektury…

Mimo, iż od 1795 roku Polska była pod zaborami, stworzono wówczas namiastkę państwa polskiego. Istniało ono bardzo krótko, bo tylko w latach 1807-1815. Było formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości, jak prawie wszystkie państwa zachodniej Europy, podporządkowane zostało napoleońskiej Francji. Księstwo Warszawskie stworzył Napoleon I Bonaparte (1769-1821). Powstało ono na mocy traktatów pokojowych jakie cesarstwo Francji podpisało 7 i 9 lipca 1807 w Tylży z Cesarstwem Rosji i Królestwem Prus. Wypełniając postanowienia Konstytucji 3 maja monarchą Księstwa na zasadzie unii personalnej z Saksonią (na wzór unii personalnej z czasów saskich) został król Saksonii Fryderyk August I, wnuk króla Augusta III Sasa. Napoleon w dniu 22 lipca 1807 w Dreźnie osobiście nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję, której przepisy wzorowano na konstytucji francuskiej z 1799. Niestety, cesarz nie zgodził się na przywrócenie Konstytucji 3 Maja, jako zbyt konserwatywnej. Zgodnie z nową konstytucją władzę w Księstwie sprawować miała szlachta i w niewielkim stopniu  mieszczaństwo. W rzeczywistości najważniejsze pozycje na szczytach drabiny urzędniczej zajęli przedstawiciele arystokracji i zamożnej szlachty.

Warto pamiętać o wydarzeniach sprzed ponad 200 lat. To ważna rocznica również i dla mieszkańców okolic Żarnowa i Ziemi Opoczyńskiej, mimo, iż nasz powiat jeszcze przez dwa lata pozostawał formalnie pod zaborem austriackim, a dopiero w 1809 roku został włączony do Księstwa Warszawskiego. Trwała wówczas wojna francusko-austriacka, a nasze ziemie zostały wyzwolone przez wojska polskie i saskie. Dla mieszkańców Ziemi Opoczyńskiej niepodległy byt trwał zatem zaledwie 6 lat.

Na naszym terenie działo się wówczas bardzo wiele. Przemieszczały się francuskie wojska, a miejscowa ludność z entuzjazmem witała dotychczas nie znanych, a przez to chyba nawet nieco egzotycznych przybyszy. Żołnierze Napoleona byli gwarantami odzyskania pełnej suwerenności państwa i powrotu do czasów przedrozbiorowych. Ministrem wojny był osławiony męstwem i chwałą książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ziemie polskie – na wzór francuski – podzielono na departamenty i powiaty. Opoczyńskie znalazło się w departamencie radomskim, rządzonym przez prefekta, natomiast w powiecie opoczyńskim władzę sprawowali urzędnicy, tytułujący się mianem podprefektów.

Niestety, śladów napoleońskich nie ma u nas zbyt wiele. A szkoda, bo byłby to ważny element naszego dziedzictwa narodowego. W świadomości społecznej zachowały się liczne opowieści i legendy, które jednak wraz u pływem pokoleń – ulegają znacznemu zniekształceniu, a najczęściej zapomnieniu. Najważniejsza z nich dotyczy prawdopodobnego pobytu Napoleona w majątku ziemskim Trojanowice k. Żarnowa, a pozostałe losów miejscowych ziemian, mieszczan i chłopów, wcielonych do armii napoleońskiej.

Do dziś żywe są opowieści ludowe o rzekomym pobycie Napoleona w okolicach Żarnowa, w czasie jego przygotowań do wojny z Rosją. Wiadomym jest, iż w latach 1807-10 cesarz związał się uczuciowo z polską hrabiną – Marią Walewską z Łączyńskich (1789-1817). Faktem jest też, że dosyć bogaty jak na ówczesne czasy, dwór szlachecki w Trojanowicach, należał okresowo do jednego z rodów Walewskich. Świadczą o tym epitafia dziedziczek Trojanowic: Wincentyny Walewskiej (1823-91) i pochowanej w Neapolu – Zofii Walewskiej (1856-81), umieszczone w ścianie wewnętrznej gotyckiego prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Żarnowie. Powszechnie znany związek Napoleona z Marią Walewską spowodował, że na tutejszych ziemiach głośno było o rzekomych, regularnych przyjazdach cesarza Napoleona Bonaparte do pałacu w Trojanowicach (choć jak wiadomo Maria Walewska mieszkała w Walewicach k. Łowicza). Mało tego, w parku w Trojanowiczach nawet zabytkowa kamienna ławka, stojąca w zdewastowanym  niestety (!)  trudno dostępnym miejscu, przez miejscowych określana była mianem „ławki Napoleona”. Mimo upływu prawie dwóch wieków, zachowany został ogólny układ „romantycznych” alejek, stawów oraz fragmenty zabytkowego drzewostanu. W parku podziwiać jeszcze można aleję wysadzaną bukami i grabami.

Mimo, iż wieści o pobycie Napoleona na naszym terenie to prawdopodobnie czysta fantazja, budzi ona jednak pozytywne emocje w lokalnej społeczności. Związane jest to również z zapomnianymi, trudnymi do zlokalizowania mogiłami żołnierzy francuskich, znajdującymi się w okolicach Adamowa i Marcinkowa. Francuzów pochowano w 1813 roku, podczas odwrotu z przegranej wojny przeciwko Rosji. Według miejscowych przekazów, w 1963 roku, w 150-lecie owych wydarzeń, żołnierskie groby odwiedził ambasador francuski w Polsce wraz ze swymi współpracownikami.

Ponadto, w okolicach Żarnowa znajduje się kilka kapliczek przydrożnych, których powstanie datuje się na I połowę XIX wieku. Noszą one nazwę „napoleońskich”. Prawdopodobnie powstały one jako wyraz nadziei włościan na odzyskanie niepodległości (m.in. przy pomocy wojsk Napoleona) i uwolnienie Polski spod okupacji państw zaborczych.

O jednej z nich warto więcej napisać. Tuż obok południowej granicy powiatu opoczyńskiego i gminy Żarnów, w lesie znajdującym się niedaleko wsi Adamów i rzeki Czarnej – znajduje się taka oryginalna kapliczka, wykonana z polnych kamieni, które wieńczy krzyż. Według miejscowej tradycji, została ona wzniesiona na początku XIX wieku w miejscu pochówku żołnierzy napoleońskich. Według lokalnych przekazów, francuscy żołnierze wracający wycieńczeni z przegranej kampanii rosyjskiej, postanowili tutaj odpocząć i usnęli. W nocy schwycił siarczysty mróz, który spowodował zamarznięcie śpiących żołnierzy i doprowadził wszystkich do śmierci. Na pamiątkę tego wydarzenia, wzniesiono ową kapliczkę, którą przed laty opiekował się miejscowy nauczyciel i społecznik Tadeusz Niemira. Od tamtego czasu miejsce to określane jest przez miejscowych nazwą „Francuzy”.

Na Ziemi Opoczyńskiej śladów zarówno po żołnierzach napoleońskich, jak i tych – świadczących o istnieniu Księstwa Warszawskiego – jest już bardzo niewiele. Warto zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o tamtych czasach…

Kliknij, aby powiększyć…