Archiwa autora: Łukasz Dusza

Ważne dla mieszkańców! Informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów wpłat oraz nr konta bankowego

Dodano: wtorek, 24 stycznia 2023

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów!  Poniżej prezentujemy ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów wpłat oraz nr konta bankowego, które obowiązywać będą w 2023 roku…

Rada Gminy Żarnów w dniu 29 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę zmieniającą wysokość stawek opłat za odpady komunalne. Nowe stawki na podstawie Uchwały Rady Gminy Żarnów Nr XLVIII/353/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku obowiązują od 1 lutego 2023 roku i wynoszą odpowiednio:

Odpady segregowane: 24,50 złotych miesięcznie od mieszkańca

Odpady niesegregowane: 49,00 złotych miesięcznie od mieszkańca

Informujemy o możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy na swojej posesji posiadają kompostownik i kompostują w nich bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w zależności od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminach za miesiące STYCZEŃ – LISTOPAD  do 15 dnia następnego miesiąca, za miesiąc GRUDZIEŃ do 20 grudnia 2023 roku.

Ww. opłatę można wpłacać przelewem lub w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie w godz. od 800 do 1400. Gmina Żarnów informuje, że od dnia 01 lutego 2020 roku wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy: 11 8973 0003 0080 0800 0257 0076

Wszelkie informacje dotyczące opłat za odpady komunalne  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żarnów www.bip.zarnow.eu w zakładce: Informacje dla petenta – gospodarka odpadami komunalnymi oraz pod numerem telefonu 44/ 75 77 055 wew. 26 p. Monika Polak (pokój nr 9).

Odbiór śmieci

Mapa Gminy Żarnów

Ważne dla mieszkańców! Informacje dotyczące podatku od środków transportu w 2023 roku

Dodano: wtorek, 24 stycznia 2023

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów! Poniżej prezentujemy ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące nowych stawek podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2023 roku…

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 oraz poz. 1512), Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Roczne stawki podatku od środków transportu nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych, przewidzianych na dany rok podatkowy, które zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 1 sierpnia 2022r. poz. 731) oraz nie mogą być niższe niż te określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 12 października 2022r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023r (M.P. z dnia 21 października 2022r. poz. 1001).

Stawki maksymalne podatku od środków transportu wzrastały corocznie średnio o ok. 4%. W 2021 roku o 3,9% w porównaniu do roku 2020, w 2022 roku wzrosły o 3,6% w porównaniu do roku 2021, a z kolei w 2023 roku w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 11,8%. W związku z powyższym w Gminie Żarnów w 2023 r. stawki będą wyższe o 12% wysokości stawki lokalnej z roku 2022.

W załączeniu – uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu, które będą miały zastosowanie do wymiaru podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Mapa Gminy Żarnów

Ważne dla mieszkańców! Informacje dotyczące stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2023 roku

Dodano: wtorek, 24 stycznia 2023

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów!  Poniżej prezentujemy ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące nowych stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, które obowiązywać będą w 2023 roku…

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  Rada Gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Roczne stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych przewidzianych na dany rok podatkowy zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r.

Uchwałą nr XLVII/328/2022 Rady Gminy określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żarnów na 2023 r. co przedstawia poniższa tabela:

 

 

Temat Stawki
na 2022 r.
w Gminie Żarnów
w zł
Stawki maksymalne na 2023 r.
w zł
 

Stawki
na 2023 r.
w Gminie

Żarnów
w zł

1 Od gruntów:      
a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1m2 powierzchni 0,90 1,16 1,03
b pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 5,17 5,79 5,79
c pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,25 0,61 0,29
d Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji  3,40 3,81 3,81
2 Od budynków      
a Od budynków mieszkalnych lub za ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,60 1,00 0,69
b Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m2 powierzchni użytkowej 16,70 28,78 19,20
c Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2 powierzchni użytkowej 12,04 13,47 13,47
d Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1m2 powierzchni użytkowej 4,80 5,87 5,52
e Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,00 9,71 9,20
3 Od budowli      
a Od budowli 2% ich wartości ustalonej wg zasad określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 cytowanej ustawy 2 % 2 % 2%

2. PODATEK ROLNY

Uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zwartej w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 333), dającej usprawnienie Rady Gminy do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawie obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy podanej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W dniu 19 października 2022 r. Prezes GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023. Średnia cena skupu żyta wynosi  74,05 zł za 1 dt. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podniósł stawkę podatku 20% w stosunku do poprzedniego roku, zaś w Gminie Żarnów stawki podatku od lat pozostawały nie zmienione, dopiero na 2022 r. wprowadzono niewielkie podwyżki.

74,05 x 2,5 q = 185,125 zł (z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych)

74,05 x 5 q = 370,25zł (dla użytków nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych)

Na 2023 r. na terenie Gminy Żarnów Uchwałą Rady Gminy nr XLVII/328/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. obniżono średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego do kwoty 64,00 zł za 1 dt. w sposób następujący:

64 x 2,5 q = 160,00 zł  (z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych)

 64 x 5 q = 320,00  zł  (dla użytków nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych)

3. PODATEK LEŚNY

W Monitorze Polskim z 2022 roku, poz. 956,  ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w którym ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wyniosła 323,18 zł za 1 m3, tj. o ponad 52% wyższa kwota niż w roku bieżącym. Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na rok podatkowy 2023.

Podatek leśny w 2023 r. wynosi 71,0996 za 1 ha (w 2022 r. było – 46,6972 zł).

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 35,55 zł

Z podatku leśnego ustawowo zwolnione są:  lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Mapa Gminy Żarnów

Muzyczne Ferie `2023 oraz obchody Dnia Babci i Dziadka w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: piątek, 20 stycznia 2023

Gminna Biblioteka Publiczna współpracując z Klubem Aktywnego Seniora w Żarnowie, w okresie ferii zimowych, począwszy od 16 stycznia b.r., organizuje bardzo ciekawe wydarzenia dla dzieci i młodzieży – Muzyczne Ferie `2023. Jest to wieloletnia tradycja, z powodzeniem kontynuowana również i w 2023 roku. Codziennie – od godz. 16.00 – organizowane są zajęcia muzyczne, podczas których podopieczni żarnowskiej biblioteki, nie tylko doskonalą swoje umiejętności gry na instrumentach muzycznych, ale także recytują swoje ulubione wiersze, deklamują i śpiewają.

Swoistym podsumowaniem aktywnych ćwiczeń, odbywanych pod okiem zarówno instruktorów, jak i rodziców, jest coroczny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, który odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia 2023 roku o godz. 16.00 w Domu Kultury w Żarnowie. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Moc wzruszeń i wielkie emocje, zawiązane z publicznym występem naszych milusińskich, są zawsze gwarantowane. Do zobaczenia w Domu Kultury w Żarnowie…

Kliknij żeby powiększyć…
Muzyczne ferie
Dzień babci i dziadka zaproszenieDom Kultury w ŻarnowieMapa Gminy Żarnów