„Uczeń na wsi”

Dodano: poniedziałek, 29 grudnia 2008

W dniu 24 grudnia Gmina Żarnów  na mocy podpisanej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpiła do programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko- miejskie”.

Na realizację zadań określonych w programie, które zrealizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznano Gminie środki w łącznej wysokości 35.871 zł.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy, poprawa warunków kształcenia uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, likwidacja barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie przez uczniów nauki oraz wzrost udziału osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.

Adresatami programu są: osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko–wiejskiej.

W przypadku nieletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.

Pomoc finansowa w ramach obszaru A programu udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do realizacji programu.