Ważna informacja dotycząca szacowania szkód łowieckich

Dodano: czwartek, 23 sierpnia 2018

Informujemy, iż od dnia 23 sierpnia 2018 r. obowiązują nowe zasady szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego. Zespół szacujący szkody składać się będzie z:
1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

O terminie dokonania oględzin zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela/posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

W związku z powyższym informujemy, że z dniem 23 sierpnia 2018 r. Urząd Gminy w Żarnowie nie jest uprawniony do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich.
Wnioski te należy składać bezpośrednio do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.