Wójt z absolutorium

Dodano: wtorek, 04 maja 2010

Radni Gminy Żarnów, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wykonania budżetu gminy, jednogłośnie udzielili wójt Marii Morawskiej absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok. Po udzieleniu absolutorium radni i pracownicy urzędu gminy gratulowali wójtowi i życzyli wytrwałości w kolejnych ważnych dla gminy inwestycji.

W 2009 roku plan dochodów na kwotę 15.655.344,37 został wykonany w 99,60% co stanowi 15.593.388,77. Wydatki na plan 16.041.680,96 zrealizowano w kwocie 15.231.337,85 co stanowi 94,94% planu.