Wybory przedterminowe Wójta Gminy

Dodano: poniedziałek, 29 grudnia 2008

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żarnów w województwie łódzkim

Na podstawie art.26 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz.1760, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 i z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz.327 i Nr 112, poz.766 oraz z 2008r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta , burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 218, poz.1592 i z 2007r. Nr 25, poz.162, Nr 48, poz.327, z 2008 r. Nr 180, poz.l 111) podaje się do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Żarnów:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żarnów w województwie łódzkim

Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn.zm.) w związku z art.26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żarnów w województwie łódzkim.
§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 22 lutego 2009r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący
załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

       PREZES RADY MINISTRÓW: DONALD TUSK
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia23.12.2008r. (Dz.U. Nr. 232, poz. 1564)

 

KALENDARZ   WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej Termin wykonania czynności wyborczej
1 2
w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żarnów
do 7 stycznia 2009r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

do 12 stycznia 2009r. – zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej
do 19 stycznia 2009r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej
do 30 stycznia 2009r. do godz. 24.00 – zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta
do 2 lutego 2009r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
do 4 lutego 2009r. – powołanie obwodowych komisji wyborczych, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 9 lutego 2009r. – sporządzenie spisu wyborców – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
od 9 lutego 2009r. – rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
20 lutego 2009r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
21 lutego 2009r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
22 lutego 2009r. godz. 6.00-20.00 – przeprowadzenie głosowania