Zjazd Oddziału PTTK

Dodano: piątek, 23 stycznia 2009

10 stycznia, w Urzędzie Gminy, odbył się pierwszy w województwie łódzkim Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Oddziału PTTK w Żarnowie, w którym wzięło udział ok. 50 osób. Zjazd wybrał na przewodniczącego obrad Witolda Kozaka, sekretarzem zjazdu została Katarzyna Deperesińska. Prezes Zarządu Oddziału złożył obszerne sprawozdanie z działalności w latach 2005–2008, które otrzymali także w formie drukowanej wszyscy obecni na sali obrad. Bogato ilustrowana broszurka zawiera dane organizacyjne, podaje aktualny stan kadry programowej, opisuje odbyte imprezy turystyki pieszej, wycieczki krajowe i zagraniczne jak również pracę z dziećmi i młodzieżą szkolna.
Karolina Kupis, ubiegłoroczna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Gimnazjalnych odbywającego się w Legnicy zaprezentowała swój tekst „Ogrody wyobraźni”. Duża grupa członków i sympatyków na wniosek zarządu oddziału została wyróżniona przez ZG PTTK w Warszawie. I tak złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymał Andrzej Ziomek, odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” uhonorowano:  Wojciecha Dziubę, Annę Chrabąszcz, Katarzynę Deperesińska, Halinę Grzejdę, Marię Grzybowską, Tatianę Kosylak i Ewelinę Stasiak. Wręczono także dziewięć dyplomów PTTK „Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa” oraz trzy medale PTTK, które otrzymali: Urząd Miasta i Gminy w Przedborzu, dyrektorka szkoły w Aleksandrowie Janina Leśniewska oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie. Dyplom za pomoc i współdziałanie wręczono Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Fałkowie.
Wybory wyłoniły zarząd Oddziału, oddziałową komisję rewizyjna i oddziałowy sąd koleżeński oraz czterech delegatów na regionalną Konferencję Oddziałów PTTK woj. łódzkiego.
Prezesem zarządu na następne 4 lata ponownie został Włodzimierz Szafiński, prezesem komisji rewizyjnej Małgorzata Meusiak a prezesem sądu koleżeńskiego Jadwiga Kozak. Na regionalnej konferencji, która odbędzie się w Łęczycy, żarnowski oddział reprezentować będą: Katarzyna Deperesińska, Tatiana Kosylak, Grażyna Szafińska i Włodzimierz Szafiński. Zjazd wytyczył główne kierunki działania na kadencję 2009–2012, wśród których ważnym wydarzeniem będzie zaplanowane na styczeń 2010 r. podsumowanie ogłoszonego obecnie Roku dzieci i młodzieży szkolnej PTTK, bowiem oddział w Żarnowie ma w swych szeregach 266 członków ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Najbliższy przejaw aktywności PTTK w Żarnowie to organizowany 24 stycznia, już po raz  dwunasty, Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego.