System informowania sms dla mieszkańców gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 14 lutego 2017

Wójt Gminy Żarnów informuje, że został wprowadzony sms-owy system informowania

– Podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania, itp…

– mieszkańców o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach i innych ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z naszą miejscowością i regionem

Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms urzędu, będzie otrzymywać krótkie bezpłatne wiadomości tekstowe w formie sms:

– przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań (nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem terminu płatności), a w przypadku wystąpienia zaległości (w terminie nie później niż 10 dni po upływie terminu płatności),

– informujące o ważnych terminach, różnego rodzaju interesujących wydarzeniach związanych z naszą miejscowością i regionem oraz ostrzeżenia o grożących niebezpieczeństwach.

Wójt Gminy Żarnów zachęca i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do celów wysyłania powiadomień.

Druk oświadczenia do wypełnienia można pobrać:

– w Sekretariacie urzędu,

– ze strony internetowej www.bip.zarnow.eu, zakładka Informacje dla petenta: powiadomienia sms.

– ze strony internetowej www.zarnow.eu, baner: powiadomienia sms.

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żarnowie,
ul. Opoczyńska 5; 26-330 Żarnów, w godzinach pracy: 7.30 – 15.30, przesłać pocztą, lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Uwaga: oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.

OŚWIADCZENIE        DOC       PDF

SERDECZNIE ZAPRASZAMY