Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Żarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zarnow.eu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
– niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
– może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
– brak responsywności,
– częściowy brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
– brak audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Borończyk , m.boronczyk@zarnow.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 757 70 55 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów. Do budynku prowadzi wejście od ul. Opoczyńskiej 5. Przed budynkiem znajduje się duży parking. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze wraz z wszystkimi pomieszczeniami (w tym toaleta). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym. Brak mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.