Przejdź do treści

Formularze

Planowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wniosek o braku planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o Naturę 2000

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zalesieniach

Wniosek o wypis i wyrys z planu

Wniosek o wypis i wyrys ze studium

Wniosek o zaświadczenie ze studium

Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, leśnictwo
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości | PDF
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości | PDF
| PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów DOC | PDF
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Karta informacyjna przedsięwzięcia DOC |
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DOC |
Oświata
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) DOC | PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium socjalnego DOC | PDF
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym DOC |