Miesięczne archiwum: luty 2023

Ważne dla mieszkańców! Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz realizacji obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym, pracownicy Urzędu Gminy Żarnów przeprowadzają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrole mogą być realizowane w urzędzie, w formie wezwania do przekazania kopii stosownych dokumentów lub w terenie przy udziale właściciela. W związku ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nasi urzędnicy co najmniej raz na 2 lata muszą skontrolować każdą nieruchomość pod względem gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty: umowę z firmą trudniącą się wywozem nieczystości ciekłych lub osadników z instalacji  przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokumenty potwierdzające regularny odbiór tych nieczystości (faktury, rachunki). Przypominamy, iż usługi wywozu mogą być wykonywane tylko przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Za brak posiadania ww. dokumentów, grozi mandat w wysokości 500 zł.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez okazanie umowy na wywóz osadów ściekowych lub dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków). Przyłączenie należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci oraz warunkami technicznymi, które należy uzyskać w Urzędzie Gminy Żarnów.

W przypadku braku realizacji tego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w celu wydania decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, które podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku braku sieci kanalizacyjnej, każda nieruchomość mieszkalna musi być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej. Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mapa Gminy Żarnów


Ważna wiadomość! Nowe zasady realizacji programu „Czyste Powietrze” w Naszej Gminie

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Przypominamy mieszkańcom Gminy Żarnów o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu „Czyste Powietrze” na nowych warunkach. W ramach działania punktu przeszkolony pracownik Urzędu udziela mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nowa wersja Programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023 r.

Najważniejsze zmiany w programie dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych,
  • podwyższenia kwot dofinansowania o jakie można się ubiegać,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania w kwocie do 66 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w kwocie do 99 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonegow budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w kwocie do 135 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Istnieje również możliwość uzyskania dotacji z tzw. prefinasowaniem, określanym mianem PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE+

Beneficjent uprawniony do skorzystania z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania ma możliwość uzyskania dotacji przed rozpoczęciem inwestycji w ramach kolejnej edycji Programu Czyste Powietrze+ dofinansowanie z tzw. prefinansowaniem. W ramach prefinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaca wykonawcy zaliczkę w wysokości 50% przyznanej dotacji. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów do współpracy. Razem zrobimy więcej…

Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"
Mapa Gminy Żarnów


Prezentujemy stan realizacji programu „Czyste Powietrze” na koniec 2022 roku w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Czyste Powietrze

Wielokrotnie przypominaliśmy mieszkańcom Gminy Żarnów o możliwościach złożenia wniosku o dofinansowanie w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu „Czyste Powietrze”.

Mimo bardzo intensywnej działalności inwestycyjnej i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych dla naszych mieszkańców na poprawę warunków życia w ramach tzw. OZE (Odnawialne Źródła Energii), m.in. na fotowoltaikę, instalowanie solarów, montaż pomp ciepła, wymianę pieców na paliwo stałe i gaz ziemny, to jednak Gmina Żarnów dodatkowo oferuje zainteresowanym dodatkowe możliwości. Temu służy punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Żarnowie. W ramach działania punktu przeszkolony pracownik Urzędu udziela mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Poniżej prezentujemy dane, dotyczące wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i zrealizowanych inwestycji przez mieszkańców na terenie Gminy Żarnów według stanu na dzień 31.12.2022 r.

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE
Stan od początku trwania programu do 31.12.2022 r.
Nazwa Gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Żarnów 80 67 28 471 511,35 zł

Analiza powyższej tabeli dowodzi wielkiej zasadności realizacji programu „Czyste Powietrze” w Naszej Gminie. Znacząca kwota wypłaconych dotacji jest dowodem na to, iż program – mimo wielu innych propozycji dla mieszkańców – cieszy się dużym powodzeniem zainteresowanych zmianą warunków życia. Zawarcie umów przed końcem 2022 roku, najczęściej będzie skutkowało realizacją zadania w 2023 roku. Program jest nadal kontynuowany, a nabór do niego jest ciągły. Zapraszamy do współpracy…

Kliknij, aby powiększyć…

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

Mapa Gminy Żarnów

 


Aktualne informacje dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi stanu dystrybucji węgla kamiennego dla mieszkańców Naszej Gminy, Wójt Gminy Żarnów informuje, że dostawy do osób, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach, realizowane są na bieżąco w kolejności złożenia wniosku. Do tej pory, poprzez samorząd gminny, zostało zakupione ponad 700 ton węgla. W dalszym ciągu planowane są kolejne dostawy. Gmina dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel, a odpowiedzialni za dystrybucję pracownicy, są w stałym kontakcie z PGG S.A..

Aktualnie realizowana jest druga część zamówienia z Polskiej Grupy Górniczej oddziału KWK Row z siedzibą w Rybniku z kopalni: Jankowice, Chwałowice i Marcel. Węgiel z tych kopalni cechuje się wysoką jakością, doskonałymi wartościami opałowymi oraz spełnia wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzednio były to kopalnie: KWK Piast – Ziemowit, tzw. ruch Ziemowit (w Lędzinach), KWK Piast, tzw. ruch Wola (w Woli) i KWK Sośnica (w Gliwicach).

Realizację dystrybucji węgla prowadzi Firma MASART Krzysztof Smak w spadku, ul. Opoczyńska 6. Cena za 1 tonę to 2 tys. zł i zawiera się w niej transport węgla na posesję mieszkańca. Firma nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu dystrybucji paliwa stałego pod adres zamieszkania wskazany na fakturze.

Zasady dystrybucji pozostają nadal bez zmian, tj. z osobami które złożyły wniosek o zakup węgla kontaktuje się telefonicznie (w kolejności składania wniosków) upoważniony pracownik Urzędu Gminy, który informuje o dostępności wybranego sortymentu węgla oraz o konieczności dokonania opłaty. Po dokonanej wpłacie mieszkaniec otrzyma fakturę zakupu uprawniającą do odbioru węgla ze składu.

Z uwagi na ustawowy termin realizacji dystrybucji węgla przez gminy, czyli 30 kwietnia 2023 roku, wnioski mieszkańców o zakup węgla przyjmowane będą do 28 lutego 2023 roku. Natomiast do 31 marca 2023 roku przyjmowane będą korekty oraz ewentualne rezygnacje. Jest to konieczne aby gmina mogła prawidłowo złożyć zapotrzebowanie do Polskiej Grupy Górniczej.

Kliknij, aby powiększyć…

Węgiel

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa