Ważne dla mieszkańców! Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz realizacji obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym, pracownicy Urzędu Gminy Żarnów przeprowadzają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrole mogą być realizowane w urzędzie, w formie wezwania do przekazania kopii stosownych dokumentów lub w terenie przy udziale właściciela. W związku ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nasi urzędnicy co najmniej raz na 2 lata muszą skontrolować każdą nieruchomość pod względem gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty: umowę z firmą trudniącą się wywozem nieczystości ciekłych lub osadników z instalacji  przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokumenty potwierdzające regularny odbiór tych nieczystości (faktury, rachunki). Przypominamy, iż usługi wywozu mogą być wykonywane tylko przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Za brak posiadania ww. dokumentów, grozi mandat w wysokości 500 zł.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez okazanie umowy na wywóz osadów ściekowych lub dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków). Przyłączenie należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci oraz warunkami technicznymi, które należy uzyskać w Urzędzie Gminy Żarnów.

W przypadku braku realizacji tego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w celu wydania decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, które podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku braku sieci kanalizacyjnej, każda nieruchomość mieszkalna musi być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej. Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mapa Gminy Żarnów