Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

Dodano: piątek, 05 lutego 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż realizuje projekt. Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Projekt jest skierowany do:

osób wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych mężczyzn  w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach wsparcia CT 9 w RPO.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu to:

– pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe
– staże
– prace interwencyjne
– szkolenia indywidualne
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Wartość projektu: 3 776 783,65 zł, w tym w roku 2021 kwota: 1 794 724,67 zł w roku 2022 kwota:1 982 058,98 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do skorzystania z powyższych form wsparcia.

Wnioski na organizację powyższych form dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.praca.gov.pl i w siedzibie urzędu z chwilą ogłoszenia naboru. Telefon kontaktowy (44) 755 51 00 do 03.