Fundusz Dróg Samorządowych. Przebudowa dróg w miejscowościach Nadole i Topolice

Dodano: czwartek, 28 maja 2020

Fundusz Dróg Samorządowych
„Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole”
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice”

W sierpniu 2019 roku Gmina Żarnów w ramach ogłoszonego konkursu, złożyła wnioski drogowe do Wojewody Łódzkiego o wsparcie i udzielenie dofinansowania ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Jedna z proponowanych do wykonania dróg położona jest w południowej części Gminy w miejscowości Nadole. Droga bezpośrednio łączy się z drogą wojewódzką Nr 726 relacji Żarnów – Opoczno. Obecnie droga pokryta jest zniszczonym asfaltem, bez pobocza ani odwodnienia. Poprawa infrastruktury drogowej na planowanym odcinku będzie miała znaczny wpływ na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego pobliskich terenów. Przebudowa drogi będzie miała wpływ na rozwój i podniesienie konkurencyjności regionu.

Inwestycja obejmuje odcinek o długości ok. 0,8 km.

Druga z proponowanych do wykonania dróg zlokalizowana jest w miejscowości Topolice. Jest to droga dojazdowa do posesji i do pól, a także jest to główna droga prowadząca do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach. Przebudowa drogi podwyższy jej standardy użytkowe, poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszy warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji oraz rolników do pól. Wysoka jakość infrastruktury drogowej niewątpliwie będzie miała wpływ na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Inwestycja obejmuje odcinek o długości 1 km

Działania samorządu zakończyły się sukcesem. Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na nw. zadania.

Wartość dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole” wynosi 479 498,00 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 684 998,00 zł

Wartość dofinasowania zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice” wynosi 519 761,00 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 742 516,00 zł

Termin zakończenia realizacji zadań: 30.11.2020 r.