Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Klew Kolonia!

Dodano: piątek, 13 maja 2022

Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew. działki 188”.

Gmina Żarnów w ramach ogłoszonego konkursu w dniu 22 lipca 2021 roku , złożyła wniosek drogowy do Wojewody Łódzkiego o wsparcie i udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew. działki 188”. Działania samorządu zakończyły się sukcesem. Planowana do przebudowy droga położona jest w zachodnio – południowej części Gminy w miejscowości Klew – Kolonia. Droga bezpośrednio łączy się z drogą powiatową Nr DP3118E relacji Prymusowa Wola – Paradyż – Skórkowice – Sulborowice.

W dniu 05 maja 2022 roku podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania z państwowych funduszy celowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Gminą Żarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Żarnów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a Wojewodą Łódzkim Panem Tobiaszem Bocheńskim.

Otrzymane dofinasowanie w ramach państwowych funduszy celowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi kwotę nie większą niż 332 063,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych zadnia. Całkowita wartość zadania wynosi: 341 634,50 zł.

Planowana do przebudowy droga stanowi odcinek o łącznej długości ok. 605,63 m. W ramach zadania planuje się wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej; utwardzenie poboczy, regulacje i zabezpieczenie urządzeń podziemnych, rowy przy drodze powiatowej, przepust żelbetowy, stałą organizację ruchu.

Gmina Żarnów w drodze procedury przetargowej wyłoniła Wykonawcę tej inwestycji, tj. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Umowa na wykonanie prac budowlanych z ww. Firmą podpisana została w dniu 13.04.2022 r. Termin realizacji zadnia: 120 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 11.08.2022 r.

Podnoszenie jakości lokalnej infrastruktury drogowej jest jednym z głównych celów samorządu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców uczestniczących w ruchu drogowym zarówno kołowym jak i pieszym. Dzięki przebudowie drogi poprawie ulegnie sieć dróg publicznych Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowana droga usprawni autobusom szkolnym przejazd oraz dowóz uczniów do pobliskiej Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej – Curie w Klewie.

Flaga i Godło Polski

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa