Gmina Żarnów otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dodano: wtorek, 29 czerwca 2021

Gmina Żarnów w ramach ogłoszonego konkursu, złożyła wniosek drogowy do Wojewody Łódzkiego o wsparcie i udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania z zakresu infrastruktury drogowej. Działania samorządu zakończyły się sukcesem. Planowana do przebudowy droga jest położona w zachodnio – południowej części Gminy w miejscowości Skórkowice są to ulice: Cicha, Północna oraz Cmentarna. Droga bezpośrednio łączy się z drogą powiatową Nr DP1504E relacji Stara – Skórkowice – Żarnów.

W dniu 28 czerwca 2021 roku podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Gminą Żarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Żarnów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a Wojewodą Łódzkim Panem Tobiaszem Bocheńskim.

Otrzymane dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi kwotę nie większą niż 627786,30 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych zadnia.

Planowana do przebudowy droga stanowi odcinek o łącznej długości ok. 998,00 m. W zakres inwestycji wchodzą prace drogowe dotyczące: robót przygotowawczych; robót ziemnych; podbudowy; nawierzchni; oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; odwodnienia korpusu drogowego oraz inne roboty.

Gmina Żarnów w drodze procedury przetargowej wyłoniła Wykonawcę tej inwestycji, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z Kurzelowa k. Włoszczowy (woj. świętokrzyskie). Umowa na wykonanie prac budowlanych z ww. Firmą podpisana została w dniu 20.07.2021 r. i opiewa na kwotę 465 853,53 zł. Termin realizacji zadnia: 18.10.2021 r.

Podnoszenie jakości lokalnej infrastruktury drogowej jest jednym z głównych celów samorządu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców uczestniczących w ruchu drogowym zarówno kołowym jak i pieszym. Dzięki przebudowie drogi poprawie ulegnie sieć dróg publicznych Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowana droga usprawni autobusom szkolnym przejazd oraz dowóz uczniów do pobliskiej Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej – Curie w Klewie.

Flaga i Herb Polski