Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie na przebudowę drogi w miejscowości Poręba

Dodano: wtorek, 22 czerwca 2021

Gmina Żarnów w dniu 29 stycznia 2021 roku złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Poręba”. Gmina Żarnów w ramach złożonego wniosku o dofinasowanie otrzymała środki na realizację ww. zadania.

W dniu 21 czerwca 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy Województwem Łódzkiem, a Gminą Żarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Belicy, a Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzejem Górczyńskim i Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojciechem Frączakiem.

Przyznane środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Żarnów otrzymała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 188 030,00 zł., lecz nie mogą one przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Planowana do przebudowy droga o długości 1,266 km wykonana zostanie z  betonu asfaltowego o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75m.

Gmina Żarnów w drodze procedury przetargowej wyłoniła Wykonawcę tej inwestycji, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z Kurzelowa k. Włoszczowy (woj. świętokrzyskie). Umowa na wykonanie prac budowlanych z ww. Firmą podpisana została w dniu 04.08.2021 r. i opiewa na kwotę 382 926,83 zł. Termin realizacji zadania nastąpi do dani 31 października 2021 r.

Podnoszenie jakości lokalnej infrastruktury drogowej jest jednym z głównych celów samorządu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja planowanej przebudowy drogi poprawi pogarszający się stan techniczny drogi, usprawni płynność ruchu i także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla osób i pojazdów korzystających z drogi do przewożenia produktów rolnych. Przebudowa drogi prowadzona będzie w technologii tradycyjnej, przy użyciu materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

Inwestycja współfinansowana przez Województwo Łódzkie