Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie na przebudowę drogi wewnętrznej na os. Bartoszewicza

Dodano: piątek, 01 lipca 2022

Gmina Żarnów w dniu 31 stycznia 2022 roku złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie”. Gmina Żarnów w ramach złożonego wniosku o dofinasowanie otrzymała środki na realizację ww. zadania.

W dniu 30 czerwca 2022 roku podpisana została umowa pomiędzy Województwem Łódzkiem, a Gminą Żarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Belicy, a Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Piotrem Adamczykiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzejem Górczyńskim.

Przyznane środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Żarnów otrzymała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 111 040,00 zł, lecz nie mogą one przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Planowana do przebudowy droga o długości 345 m wykonana zostanie z  betonu asfaltowego o szerokości 3,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa stabilizującego mechanicznie.

Gmina Żarnów w drodze procedury przetargowej wyłoniła Wykonawcę tej inwestycji, tj. Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Umowa na wykonanie prac budowlanych z ww. Firmą podpisana została w dniu 08.06.2022 r. i opiewa na kwotę 340 710,00 zł. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

Podnoszenie jakości lokalnej infrastruktury drogowej jest jednym z głównych celów samorządu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja planowanej przebudowy drogi poprawi pogarszający się stan techniczny drogi, usprawni płynność ruchu, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla osób i pojazdów korzystających z drogi do przewożenia produktów rolnych. Przebudowa drogi prowadzona będzie w technologii tradycyjnej, przy użyciu materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

Inwestycja współfinansowana przez Województwo Łódzkie

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów