Przejdź do treści

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Żarnów udostępniła swoim mieszkańcom, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych ,dostęp do PSZOK.

PSZOK  obsługujący mieszkańców Gminy Żarnów znajduje się obok oczyszczalni ścieków ul. Składowa 4 w Żarnowie.

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

Do PSZOK można zawieść i nieodpłatnie przekazać:

papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady, jeżeli nie są kompostowane przez właścicieli nieruchomości, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – ilości 0,2 Mg na rok kalendarzowy od nieruchomości zamieszkałej lub lokalu w przypadku nieruchomości wielolokalowych, zużyte opony – w ilości 4 sztuk na rok kalendarzowy od nieruchomości zamieszkałej lub lokalu w przypadku nieruchomości wielolokalowych, odpady budowlane  i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – ilości 0,3Mg na rok kalendarzowy od nieruchomości zamieszkałej lub lokalu w przypadku nieruchomości wielolokalowych

Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz  z wskazaniem godzin przyjmowania odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Żarnów.

Warunkiem przyjęcia  przez PSZOK odpadów jest:

1) okazanie dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres płatności

2) spełnieniu przez odpady kryterium selektywnej zbiórki określonego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów.

Do Gminnego  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać w ramach opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych  samodzielnie (20 03 99) do 1m3 na daną nieruchomość w ciągu roku.

Odbiór odpadów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Kierownikiem  referatu POŚK pod numerem telefonu 887 207 237 w miesiącach od kwietnia do października.