Przejdź do treści

Poziom recyklingu


Dane dotyczące poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z odpadów odebranych z terenu Gminy Żarnów

1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięte przez Gminę Żarnów wg obliczeń i danych ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy:

Osiągnięte w latach Wymagane do osiągnięcia
2013 r. – 15,01% 12%
2014 r. – 26,42% 14%
2015 r. – 17,53% 16%
2016 r. – 19,32% 18%
2017 r. – 20,18% 20%
2018 r. – 19,89% 30%

 

2. Osiągnięte przez Gminę Żarnów poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania wg obliczeń i danych ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy:

Osiągnięte w latach Dopuszczalne poziomy składowania
2013 r. – 33% (od 16 lipca) – 50%
2014 r. – 6,38% 50%
2015 r. – 3,79% 50%
2016 r. – 9,26% 45%
2017 r. – 24,49% 45%
2018 r. – 41,55% 40%

 

3. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych: tworzyw sztucznych, metalu, papieru, szkła osiągnięte przez podmioty odbierające odpady na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości w poszczególnych latach – dane ze sprawozdań podmiotów:

Liczba podmiotów faktycznie odbierających odpady Nazwa podmiotu Osiągnięte w latach Wymagane do osiągnięcia
1 PGK Opoczno Sp. z o.o. ul. Krótka 1

26-300 Opoczno

2016 r. – 66,27% 18%
1 PGK Opoczno Sp. z o.o. ul. Krótka 1

26-300 Opoczno

2017 r. – 37,37% 20%
1 PGK Opoczno Sp. z o.o. ul. Krótka 1

26-300 Opoczno

2018 r. – 33,33% 30%

 

4. Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnie zawartych umów  danych ze sprawozdań podmiotów:

Liczba podmiotów faktycznie odbierających odpady Nazwa podmiotu Osiągnięte w latach Dopuszczalne poziomy składowania
1 PGK Opoczno Sp. z o.o. ul. Krótka 1

26-300 Opoczno

2016 r. – 8,55% 45%
1 PGK Opoczno Sp. z o.o. ul. Krótka 1

26-300 Opoczno

2017 r. – 14,55% 45%
1 PGK Opoczno Sp. z o.o. ul. Krótka 1

26-300 Opoczno

2018 r. – 18,86% 40%