Informacja dla rolników – beneficjentów pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2020

Dodano: wtorek, 27 października 2020

Na podstawie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2020 r. (MP z 2020 r. poz. 741) Wójt Gminy Żarnów informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 07 sierpnia 2020  r. wynosi: 100% limitu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W związku z powyższym, do końca roku 2020 nie może być rolnikom udzielana – w powyższym trybie, pomoc w postaci: umarzania zaległości podatkowych w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości i tzw. łącznym zobowiązaniu pieniężnym  oraz stosowania zwolnień i ulg w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych. Możliwość udzielania ulg rolnikom w powyższym trybie nastąpi od 01 stycznia 2021 r.