Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dot. szacowania szkód w uprawach

Dodano: niedziela, 09 kwietnia 2017

W związku z adresowanymi ostatnio do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wnioskami rolników o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuję, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, w zależności od terenu na którym szkody zostały wyrządzone, (tj. czy na terenie obwodu łowieckiego czy też nie) oraz jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrządził szkody w uprawach, do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:

  1. na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego w oparciu o art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. 2015 poz. 2168 ze zm.).
  2. na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe zgodnie z art. 50 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy.
  3. Na terenie obwodów łowieckich polnych lub obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1
    i 1b cytowanej ustawy.
  4. w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Przy wstępnym szacowaniu szkód, na wniosek jednej ze stron, w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 prawa łowieckiego oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2010 Nr 45 poz. 272).

Jednocześnie informuję, że wskazane powyżej przepisy regulują również okoliczności, kiedy odszkodowanie nie przysługuje – mówi o tym art. 48 prawa łowieckiego oraz art. 126 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody.

Niezależnie od rodzaju szkody łowieckiej, oględzin i szacowania szkód dokonuje się na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Środowiska. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, orzekają sądy powszechne.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Łódzkiego

Marek Jacek Michalak

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa