Informacja o usuwaniu azbestu

Dodano: piątek, 13 października 2017

W okresie od 21.08.2017 do 29 września 2017 r. zostały usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Żarnów z 89 posesji będących własnością osób prywatnych.

Realizacja zadania była możliwa dzięki  dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania: ,, Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2017 r.

Wartość ogólna zadania: 84 065,22 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 67 252,00 zł

Nadrzędnym celem zadania jest eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy Żarnów spowodowanych oddziaływaniem szkodliwych substancji zawartych w wyrobach azbestowych.

Poprzez sukcesywną likwidację wpływu azbestu na zdrowie ludzi, realizacja zadania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w Gminie. Aspektem społecznym będzie także podniesienie atrakcyjności Gminy, a tym samym poprawa statusu ekonomicznego mieszkańców.

W ramach zadania zostały usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest
w łącznej ilości 167,040 Mg, w tym:

  • demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – 4,055 Mg
  • zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – 162,985 Mg

Więcej informacji na stornie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl