Informacja o wszczęciu procedury szacowania strat spowodowanych suszą na terenie gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 15 lipca 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych  i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem  na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych suszą

             Na indywidualny wniosek Rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy Żarnów, komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wójta Gminy Żarnów będzie dokonywała lustracji  gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych suszą.

            W związku z powyższym Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody spowodowane przez suszę mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

            Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Żarnów (pokój nr 5) oraz na stronie internetowej www.zarnow.eu

            Do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego każdy Rolnik zgodnie z wdrożoną przez Wojewodę Łódzkiego procedurą związaną z  szacowaniem szkód  powinien  załączyć:

  • wydruk złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności na rok 2019,
  • oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
  • oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.

Kompletny wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy Żarnów (pokój  nr 5) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2019 r. (pokój nr 5).

Z Monitoringu Suszy Rolniczej opracowanego przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach wynika, że na terenie Gminy Żarnów występuje zagrożenie suszy w uprawach:

– zboża jare w kategorii gleby I – klasa V, VI,

– rzepak i rzepik w kategorii gleby I – klasa V, VI,

– łąki, trawy i pastwiska w kategorii gleby I – klasa V, VI.

Ewentualna pomoc dla Rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych suszą w 2019 roku jest uzależniona od decyzji władz wyższego szczebla.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach