Komunikat dotyczący strat w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 27 sierpnia 2015

Wójt Gminy Żarnów informuje o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Na indywidualny wniosek Rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy Żarnów, komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wójta Gminy Żarnów będzie dokonywała lustracji gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W związku z powyższym Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody spowodowanie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Żarnów , ul. Opoczyńska 5, (pokój 13), oraz na stronie internetowej www.bip.zarnow.eu

Do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych każdy Rolnik zgodnie z wdrążoną przez Wojewodę Łódzkiego procedurą związaną z szacowaniem szkód powinien załączyć:

  • kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowej za 2015 rok, celem udokumentowania podanej we wniosku powierzchni użytków rolnych wraz ze wskazaniem działek ewidencyjnych na których wystąpiły szkody;
  • oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw 2015;
  • tablicę pomocnicza do oświadczenia Nr 1 w sprawie wyliczenia średnich plonów i średnich cen uzyskanych w gospodarstwie za okres trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody;
  • oświadczenie Nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach;
  • oświadczenie Nr 3 o stratach w środkach trwałych.

Kompletny wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy Żarnów (pokój nr 13) w terminie do dnia 15 września 2015 roku (wtorek)

Kwestia ewentualnej pomocy dla Rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jest uzależniony od decyzji władz wyższego szczebla.