Komunikat dotyczący strat w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 28 sierpnia 2014

Wójt Gminy Żarnów informuje o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Na indywidualny wniosek Rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy Żarnów, komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wójta Gminy Żarnów będzie dokonywała lustracji gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W związku z powyższym Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy w Żarnowie , ul. Opoczyńska 5, (pokój nr 13), oraz na stronie internetowej  www.zarnow.eu

Do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych każdy Rolnik zgodnie z wdrożoną przez Wojewodę Łódzkiego procedurą związaną z szacowaniem szkód powinien załączyć:

1) kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowej za 2014 rok, celem udokumentowania podanej we wniosku powierzchni użytków rolnych wraz ze wskazaniem działek ewidencyjnych na których wystąpiły szkody;

2) oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw w 2014 r.;

3) tabelę pomocniczą do oświadczenia Nr 1 w sprawie wyliczenia średnich plonów i średnich cen uzyskanych w gospodarstwie za okres trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody;

4) oświadczenie Nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach;

5) oświadczenie Nr 3 o stratach w środkach trwałych.

Kompletny wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy Żarnów (pokój nr 13 ) w terminie do dnia  10  września 2014 roku (środa).

Kwestia ewentualnej pomocy dla Rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jest uzależniona od decyzji władz wyższego szczebla.

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw w 2014 roku, o średnich plonach, średnich cenach i kosztach poniesionych w gospodarstwie za okres 3 lat.

Tabela pomocnicza do oświadczenia Nr 1 w sprawie wyliczenia średnich plonów i średnich cen uzyskanych w gospodarstwie za okres trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody

Oświadczenie Nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji).

Oświadczenie Nr 3 o poniesionych szkodach w budynkach i innych środkach trwałych w gospodarstwie po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.