Komunikat Wójta Gminy Żarnów o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą

Dodano: piątek, 29 czerwca 2018

Komunikat Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 2018 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych suszą

Na indywidualny wniosek Rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne na terenie Gminy Żarnów, komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wójta Gminy Żarnów będzie dokonywała lustracji gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych suszą.
W związku z powyższym Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody spowodowane przez suszę mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.
Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, (pokój nr 13), oraz na stronie internetowej www.zarnow.eu.

Do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych każdy Rolnik zgodnie z wdrożoną przez Wojewodę Łódzkiego procedurą związaną z szacowaniem szkód powinien załączyć:
1) wydruk złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności na rok 2018;
2) oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach;
3) oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach w roku 2018, zgodnie z księgą rejestracji bydła, księgą rejestracji świń oraz księgą rejestracji owiec/kóz.

Kompletny wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żarnowie (pokój nr 13) w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku (piątek).

Ewentualna pomoc dla Rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Żarnów szkód spowodowanych suszą jest uzależniona od decyzji władz wyższego szczebla.

Załączniki do pobrania:

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej