Konkurs o tytuł Filantropa Roku 2015

Dodano: piątek, 18 września 2015

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „You infect charity – zarażamy dobroczynnością” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego ogłasza:

KONKURS O TYTUŁ „FILANTROP ROKU 2015” 
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

 Tytuł „Filantrop Roku” jest wyróżnieniem honorowym
nadawanym szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom
działającym na terenie Powiatu Opoczyńskiego

Celem konkursu jest:
1)    wzmocnienie pozycji społecznika – wolontariusza w środowisku lokalnym poprzez docenienie pracy społecznej, dobroczynności i życzliwości,
2)    promocja wolontariatu na terenie województwa łódzkiego, w szczególności powiatu opoczyńskiego oraz gminy i miasta Drzewica,
3)    pobudzenie aktywności społecznej wśród młodzieży, osób dorosłych i starszych,
4)    integracja społeczności lokalnej, w szczególności środowiska osób zaangażowanych w wolontariat.

Zgłoszenia do tytułu mogą składać:
1)    organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły,
2)    placówki oświatowe,
3)    instytucje współdziałające z wolontariuszami,
4)    mieszkańcy Powiatu Opoczyńskiego.

Kandydaci mogą być zgłaszani w pięciu obszarach:
1)    pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
2)    wsparcie osób w wieku emerytalnym oraz osób z niepełnosprawnością,
3)    edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
4)    sport i turystyka,
5)    ekologia i ochrona zwierząt.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego Kandydata należy dostarczyć do siedziby Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 30 października 2015 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów).

KALENDARZ

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE