Nabór chętnych do projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminie Żarnów”

Dodano: piątek, 25 marca 2016

Wójt Gminy Żarnów ogłasza nabór chętnych do projektu o nazwie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminie Żarnów”.

W związku z planowanym udziałem Gminy Żarnów w konkursie na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (środki Unii Europejskiej) zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do zamontowania w gospodarstwie domowym instalacji fotowoltaicznych. Powyższe instalacje pozwolą na wytwarzanie energii z promieni słonecznych, co ograniczy zużycie energii pobieranej z sieci oraz znacząco obniży koszty.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane tylko do produkcji energii elektrycznej na użytek gospodarstwa domowego, tzn. energia wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczne nie może być wykorzystywana do produkcji rolnej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprzedawana innym podmiotom. Każde gospodarstwo domowe chcące zamontować instalację fotowoltaiczną do własnego użytku poniesie tylko koszt związany z wkładem własnym w wysokości 15% wartości netto instalacji fotowoltaicznej oraz koszt podatku VAT. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane montażem instalacji powinny złożyć ankietę, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji, na stronie internetowej Urzędu: www.zarnow.eu, www.bip.zarnow.eu oraz u sołtysów i  w Urzędzie Gminy Żarnów, pokój nr 9.

Ankiety będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Żarnów w pokoju nr 9 (I piętro) do dnia 20 maja 2016 r. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie spełnienie warunków technicznych dot. montażu instalacji fotowoltaicznej oraz kolejność wpływu ankiet do Urzędu.

Wszelkie niezbędne informacje dot. instalacji fotowoltaicznych można uzyskać w pokoju nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy Żarnów lub pod numerem telefonu: (44) 75 77 055 wewn. 21. Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są: Bogdan Kubiszewski, Anna Matecka, Agnieszka Tyczyńska, Gabriel Jasion.

Warunki realizacji i finansowania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Żarnów, a właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, która zostanie podpisana po wykonaniu dokumentacji projektowej. Jednocześnie informujemy, że montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów uzależniony będzie od uzyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.

ankieta