Następna droga gminna z nową nawierzchnią

Dodano: wtorek, 31 października 2017

W czwartek, 12 października odbył się odbiór robót polegających na przebudowie drogi o łącznej długości 3 487,00 mb z miejscowości Soczówki do miejscowości Wierzchowisko.

W czwartek, 12 października odbył się odbiór robót polegających na przebudowie drogi o łącznej długości 3 487,00 mb z miejscowości Soczówki do miejscowości Wierzchowisko.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem określonym w umowie Nr 272.3.2017 tj. do dnia 29.09.2017 roku. W dniu 12.10.2017 r. w obecności Pracowników Urzędu Gminy, Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Radnych Rady Gminy Żarnów spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji. Ogólna wartość robót wynosi: 1 096 383,61 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel jakim jest poprawa standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Żarnów, poprzez przebudowę drogi Soczówki – Wierzchowisko. Cel ten został zrealizowany poprzez osiągnięcie wskaźnika przebudowa drogi – drogi wewnętrzne o wartości 0, 966 km oraz wskaźnika drogi gminne o wartości 2,521 km. W ramach zadnia została przebudowana droga o długości 3,487 m.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Żarnów na w/w inwestycję pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości 673 132,00 zł.