Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego – zmiany, terminy, wzór wniosku

Dodano: poniedziałek, 21 stycznia 2019

Wójt Gminy Żarnów przypomina, że w dniach d 1 do 28 lutego 2019 roku przypada pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednocześnie Wójt Gminy informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa zmianie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Najważniejsze zmiany w zasadach zwrotu akcyzy producentom rolnym w 2019 roku:

  • limit zwrotu na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku został zwiększony o 14 litrów i wyniesie nie 86 a 100 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

  • zmiana dotycząca hodowców bydła; którzy będą mogli ubiegać się poza kwotą limitu 100 l do każdego hektara użytków rolnych, także o zwiększenie limitu zwrotu o dodatkowe 30 l na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP).

Wartość DJP będzie obliczona jako średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych będących w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Hodowcy bydła którzy chcą skorzystać z dodatkowego limitu na bydło muszą dołączyć do wniosku o zwrot akcyzy informację o średniej rocznej liczbie DJP wydaną przez kierownika biura powiatowego AR i MR

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny klikając TUTAJ

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. pozostała na dotychczasowym poziomie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.
Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze można składać w Urzędzie Gminy w Żarnowie – pokój nr 19.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w lutym 2019 roku będą to faktury VAT dokumentujące zakup paliwa w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.)

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.