OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żarnów na temat odśnieżania dachów i chodników

Dodano: wtorek, 08 stycznia 2019

W związku z intensywnymi opadami śniegu Wójt Gminy Żarnów informuje, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych takich jak m. in. intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości spoczywa na właścicielach nieruchomości.

Wójt Gminy Żarnów
/-/ dr Krzysztof Nawrocki