Oferta budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 12 stycznia 2016

Informacja o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Żarnów oraz o naborze chętnych do projektu o nazwie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żarnów”

Gmina Żarnów informuje, że od dnia 18.01.2016 r. są prowadzone zapisy osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych na stałe zameldowanych na terenie Gminy Żarnów – do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Projekt o nazwie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żarnów” będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Żarnów. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez okres 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Żarnów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom / użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Warunki udziału w projekcie:

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Żarnów, których właściciele na stałe są zameldowani na terenie Gminy Żarnów,
  2. Szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 5.000 złotych do 15.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji, typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych oraz zastosowanych rozwiązań).
  3. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków przewiduje się na poziomie 55% kosztu budowy. Całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie.
  4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji – strony internetowe: http://www.zarnow.eu, http://bip.zarnow.eu oraz dostępna u sołtysów i w Urzędzie Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5 (w pokoju nr 9).
  5. Deklaracje będą przyjmowane w Referacie Inwestycji (pokój nr 9) w nieprzekraczalnym terminie od dnia 18 stycznia r. do 15 marca 2016 r. Kontakt – pod nr tel: (44) 757-70-55 wewn. 21.
  6. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
  7. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli,
  8. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce / działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki / działek.
  9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
  10. Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żarnów” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Żarnów, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

 

pobierz_wniosek