Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego w GOPS w Żarnowie

Dodano: wtorek, 13 marca 2012

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARNOWIE, ul. Opoczyńska 5 na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego „Mogę inaczej”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Umowa o pracę na czas określony od  01 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze: pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
e) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) tj.:
– dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
– ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
f) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
g) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
h) znajomość ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
i) biegła znajomość obsługi komputera zwłaszcza w zakresie programów WORD, EXEL.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
b) umiejętność pracy zespołowej,
c) umiejętność organizowania pracy własnej,
d) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
e) samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
f) umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub uczestniczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy  społecznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego GOPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym,
c) świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
d) organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
– zawierania kontraktów socjalnych,
– wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji  w środowisku osobom
korzystającym  z pomocy społecznej,
– pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,
e) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
f) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie skutków ubóstwa,
g) tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka,
h) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
i) współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,
j) inne zadania związane z realizacją projektu systemowego.

4. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV),
b) List motywacyjny,
c) Kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie / dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
f) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie,
g) Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5; 26-330 Żarnów  lub pocztą na adres GOPS w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na pracownika socjalnego do projektu systemowego „Mogę inaczej” w terminie do dnia 26 marca 2012roku.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)”.

Żarnów dnia 13.03.2012 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Pietruszka

 W załączniku – kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

GOPS