Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021-2030

Dodano: wtorek, 02 listopada 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 wraz z projektem dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 -2030”, którego dotyczy prognoza.

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021– 2030” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów, pokój nr 18 w dniach od 02.11.2021 roku do 23.11.2021 roku w godz. od 730 – 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (zarnow.eu).

W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Żarnowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@zarnow.eu
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2021 r.

Do pobrania:

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów