Projekt „Mogę inaczej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie

Dodano: środa, 14 marca 2012

Z dużą satysfakcją informujemy mieszkańców, iż w 2012 roku w gminie Żarnów realizowany będzie projekt systemowy „Mogę inaczej”.

Przypomnijmy, iż w dniu 18 listopada 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie tego projektu. Dnia 6 marca 2012 roku WUP w Łodzi zatwierdził wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu. Projekt „Mogę inaczej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Żarnów będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia i pomocy finansowej świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie i spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
  • osoby nieaktywne zawodowo
  • rolnicy

Planowane formy wsparcia w ramach projektu:

  • poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych
  • doradztwo zawodowe
  • kurs zawodowy
  • działania o charakterze środowiskowym
  • pomoc materialna
Okres realizacji projektu – 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
Całkowita wartość projektu – 158 788,83 zł
Dofinansowanie z EFS – 142 116,00 zł
Wkład własny beneficjenta – 16 672,83 zł

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5 – tel. (44) 757-70-36