Projekty unijnie realizowane w GOPS w Żarnowie

Dodano: czwartek, 16 stycznia 2014

              W latach 2012 – 2013 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie realizowany był projekt systemowy „Mogę inaczej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Główną przesłanką podjęcia projektu systemowego przez GOPS w Żarnowie, była odpowiedź wobec zwiększającego się bezrobocia, jak również rodząca się bezradność w wyniku długotrwałego pozostawania bez pracy wśród mieszkańców Gminy Żarnów, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystając ze wsparcia i pomocy finansowej GOPS w Żarnowie.

        Głównym założeniem projektu było przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia się od pomocy społecznej poprzez realizację działań szkoleniowych, doradczych i środowiskowych oraz rozwój aktywnej integracji wśród beneficjentów GOPS w Żarnowie, a także upowszechnianie pracy socjalnej.

            W 2012 roku, do projektu zakwalifikowanych zostało 8 kobiet, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), w tym 1 osoba niepełnosprawna, zamieszkujące teren Gminy Żarnów, korzystających z pomocy Ośrodka, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskim statusie materialnym. Ponadto, zawartych zostało 8 kontraktów socjalnych pomiędzy pracownikami socjalnymi, a uczestnikami projektu oraz podpisane zostały deklaracje uczestnictwa w projekcie. Zaś w 2013 roku do projektu zakwalifikowanych zostało 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn).

            Zarówno w 2012, jak i 2013 roku, Ośrodek kontynuował zatrudnienie 2 pracowników socjalnych, z którymi podpisano umowy na pracę na czas określony. Koszty na zatrudnienie pracowników socjalnych w całości pochodziły z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo w ramach środków z projektu doposażono Ośrodek i zakupiono m.in.: komputer, szafę metalową z nadstawką, urządzenie wielofunkcyjne i szafkę pod urządzenie na ogólną kwotę w wysokości 9.106,88 zł.

               W 2012 roku wobec uczestniczek projektu zastosowano 3 instrumenty aktywnej integracji:

– instrument aktywizacji społecznej w postaci „Treningu kompetencji psychospołecznych” i „Treningu gospodarowania budżetem domowym i czasem”,

– instrument aktywizacji zawodowej w postaci indywidualnych konsultacji i spotkań grupowych z doradcą zawodowym oraz,

– instrument aktywizacji edukacyjnej w postaci kursu zawodowego.

            Instrumenty te, polegały w szczególności na nabyciu i doskonaleniu przez uczestniczki projektu kompetencji społecznych, rozwoju aktywnej postawy życiowej nastawionej na uniezależnienie się od pomocy społecznej oraz zwiększeniu motywacji do zmiany postawy życiowej na aktywną i prozatrudnieniową. Powyższe działania przełożyły się zatem na zwiększenie pewności siebie i wiary we własne możliwości, radzenie sobie ze stresem, a także zdobycie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji; odnalezieniu się na rynku pracy i określeniu predyspozycji zawodowych, wyposażenie w umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz technik poszukiwania pracy. Przeprowadzono również kurs zawodowy pn. „Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych”, pozwalający na nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej oraz organizacji przyjęć okolicznościowych.

            Natomiast w 2013 roku, wobec uczestników projektu zastosowano już 4 instrumenty aktywnej integracji społecznej w postaci:

– spotkań grupowych z psychologiem,

– spotkań indywidualnych i grupowych z trenerem pracy,

– szkoleń zawodowych,

– staży.

           Powyższe instrumenty pozwoliły uczestnikom zwiększyć pewność siebie i wiary we własne możliwości, zdobyć umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i skuteczniejszego realizowania działań; odnalezienie się na rynku pracy, a w konsekwencji uzyskania zatrudnienia i tym samym uniezależnienia się od pomocy finansowej Ośrodka. Przeprowadzone zostały również szkolenia zawodowe w zakresie:

– „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej” – w ramach którego, uczestnicy uzyskali kwalifikacje magazyniera oraz operatora wózka widłowego;

– „,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem”;

– „Wizaż, pielęgnacja dłoni i paznokci” – dzięki tym szkoleniom, uczestniczki projektu nabyły umiejętności z zakresu wizażu, obsługi kas fiskalnych oraz poznały techniki i metody sprzedaży.

            Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali także książeczki sanitarno – epidemiologiczne oraz odzież roboczą dostosowaną do stanowisk pracy.

            Powyższe szkolenia, zostały przeprowadzone w wymiarze dydaktyczno-teoretycznym, jak i praktycznym. Po ukończonych szkoleniach, dwoje uczestników projektu rozpoczęło 4-miesięczny staż zawodowy, zgodnie ze specyfikacją ukończonych szkoleń – z czego jedna osoba uzyskała zatrudnienie na stanowisku sprzedawcy.

            W ramach projektu „Mogę inaczej” zaplanowane były również działania o charakterze środowiskowym. Głównym celem działań środowiskowych była integracja grupy oraz ukazanie różnych form spędzania wolnego czasu i korzyści płynących z udziału w życiu kulturalno-turystycznym. W ramach tych działań zorganizowano liczne wycieczki do różnych miejsc w Polsce (m.in. do Kazimierza Dolnego, Krakowa, Piotrkowa Trybunalskiego), wyjazdy do kina, które pozwoliły uczestnikom poznanie nie tylko historii polskich miast, ale również zapoznanie się z wieloma zabytkami o wielkiej wartości artystycznej i historycznej, jak i kulturalnej.

           Należy nadmienić, iż w ramach zadania zasiłki i pomoc w naturze, uczestnikom projektu wypłacono również zasiłki docelowe na zakup żywności, stanowiących wkład własny GOPS.

            W 2012 roku ogółem koszt projektu wyniósł 138.247,71 zł, z czego wkład własny stanowił 16.323,92 zł, a dofinansowanie 121.923,79 zł. Natomiast w 2013 roku, łączna wartość projektu wyniosła 161.218,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 144.290,11 zł.

             Podsumowując powyższe działania, należy wskazać, że w/w czynniki przełożyły się na wzrost wartości poznawczej uczestników projektu. Działania zrealizowane w projekcie, przyczyniły się wśród jego uczestników do lepszego funkcjonowania społeczno-życiowego oraz zwiększyły szansę na znalezienie pracy zawodowej. Wdrażanie takich projektów, niesie ze sobą wymierne korzyści społeczno-zawodowe, gdyż pozwalają one bezrobotnym na zdobycie nowych doświadczeń, uzyskanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, odnalezienie się na rynku pracy i uzyskanie większej szansy na zatrudnienie. Poza tym, należy dostrzec inny walor udziału osób bezrobotnych w takim projekcie. Otóż osoby bezrobotne poprzez udział w projekcie, stają się bardziej aktywne społecznie, uczą się otwartości i umiejętności komunikowania się, co zwiększa ich szansę na to, aby wyjść z marazmu życiowo-społecznego.