Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie

Dodano: czwartek, 12 kwietnia 2018

W dniu 23 lutego 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie”

Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Żarnów – dr Pana Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Edyty Belicy oraz przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

Projekt obejmuje w szczególności prace związane z przebudową istniejących nawierzchni, wykonanie zadaszeń stoisk handlowych, wykonanie nowego ogrodzenia terenu i zamontowanie 3 bram wjazdowych, wykonanie parkingu oraz wykonanie budynku sanitarno – technicznego

Głównym celem projektu jest skrócenia łańcucha żywnościowego, podniesienie jakości i dostępności oferty targowiska w Żarnowie na cele promocji  lokalnych produktów.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2018 r.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 1 734 815,38 zł.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 996 056,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych wniosku o przyznanie pomocy.