Realizacja międzynarodowego programu „Comenius” w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 20 stycznia 2014

       „A good education equals a good job” („Dobre wykształcenie równa się dobra praca”) – pod takim hasłem kryje się międzynarodowy i międzykulturowy projekt szkół i krajów partnerskich Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowany od sierpnia 2012 roku w Gimnazjum im. 25 pułku Armii Krajowej w Żarnowie. Projekt Comenius w żarnowskim gimnazjum, wprowadzony został w życie przez Sabinę Kubiszewską, nauczycielkę języka angielskiego i koordynatora w/w projektu w szkole polskiej. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu nauczycielki, Agencja Narodowa zatwierdziła projekt do realizacji i przyznała na ten cel grant w wysokości aż 20.000 euro, finansowany w całości przez Unię Europejską. Należy wskazać, że obecnie Gimnazjum w Żarnowie jest jedyną szkołą z powiatu opoczyńskiego, która jest realizatorem programu Comenius (program ten realizowany był również w Drzewicy, lecz został już zakończony). Ponadto ciekawostką jest to, iż głównym pomysłodawcą tego projektu jest Turcja (jako kraj nie należący do Unii Europejskiej, a współpracujący z krajami Wspólnoty), a jego głównym koordynatorem jest nauczycielka języka angielskiego z Turcji, Pani Sevil Koc.

Program Comenius skierowany jest do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.  

      Głównym celem programu Comenius jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Działania realizowane w Programie Comenius mają zatem na celu poprawę pod względem mobilności uczniów i kadry nauczycielskiej z różnych państw członkowskich, poprawę i lepszą współpracę partnerską pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, zachęcenie do nauki nowożytnych języków obcych, podniesienie roli edukacji i ustawicznego uczenia się przez całe życie, wspieranie jakości europejskiego kształcenia nauczycieli oraz wspierania metod dydaktycznych i zarządzania.

     Do działań wspieranych w ramach programu Comenius zalicza się:

 • mobilność – która umożliwia wymianę uczniów i kadry oraz pozwala na odbycie staży, szkoleń, wizyt studyjnych i przygotowawczych oraz praktyk;
 • tworzenie partnerstw;
 • projekty wielostronne;
 • wielostronne sieci;
 • inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów programu Comenius.

    Odnosząc projekt Comenius na grunt żarnowskiego gimnazjum, należy zaznaczyć, że jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez szkołę. W toku realizacji projektu, Gimnazjum w Żarnowie nawiązało partnerską współpracę z następującymi szkołami:

– szkoła podstawowa z Sivas w Turcji (SIVAS Gazi Osman Pasa İlkokulu);

szkoła podstawowa z Tallina w Estonii (Nõmme Erakool);

szkoła średnia z Pescara we Włoszech (PESCARA Istituto Comprensivo n. 8);

szkoła podstawowa z Vratsa w Bułgarii (Osnovnno Uchilishte „Sv.Sv.Kiril i Metodii”);

szkoła średnia z Esterwegen w Niemczech (Oberschule Esterwegen) .

     Jak widać powyżej, projekt ten ma szerokie (międzynarodowe) pole działania i wychodzi poza granice naszego kraju, nadając mu statut wysokiej rangi. W ramach projektu zaplanowane zostały 24 wyjazdy zagraniczne do państw partnerskich dla uczniów i nauczycieli, a praca nad tematyką tego projektu, została przewidziana na okres dwóch lat, zaś prace nad projektem zakończy ewaluacja (czyli ocena wartości wdrożonego projektu w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia). Dotychczas w programie Comenius zaangażowanych zostało 50 uczniów i 10 nauczycieli – jednak jest to liczba płynna, ze względu na zmieniającą się liczbę jego uczestników.

     Program Comenius swoim zasięgiem obejmuje wiele przedmiotów: język ojczysty, języki obce, historię, geografię, muzykę, sztukę oraz technologię informatyczną. Z kolei nauczyciele tych przedmiotów w swoich planach nauczania uwzględniają treści ujęte w projekcie na kolejne dwa lata. Podczas zajęć, uczniom przekazywana jest umiejętność uczenia się, umiejętność przetwarzania cyfrowego, poczucie inicjatywy i kreatywności oraz wskazanie szans, w jaki sposób można uporać się z przyszłymi wyzwaniami; ponadto zostaje ukazana potrzeba rozwinięcia kontaktów z innymi szkołami w Europie, wzmocnienia ich motywacji do nauki języków obcych. Realizacja oraz przebieg programu prezentowany jest na łamach szkolnej gazetki, stronie internetowej szkoły oraz projektu, a na zakończenie zorganizowana zostanie wystawa prezentująca jego przebieg, wskazująca doświadczenia i przeżycia jego uczestników.

      Poza tym należy wskazać, że do czynnego udziału w projekcie, zostali zaangażowani rodzice uczniów, jak również partnerzy oraz lokalne instytucje, organizując „Centrum Comenius” w każdej ze szkół partnerskich. Ma to na celu zapoznanie z tematyką projektu innych ludzi i propagowanie tej wiedzy wśród lokalnego społeczeństwa oraz zbudować poczucie bycia obywatelem Europy, opartym na wspólnej pracy i wartościach demokratycznych.

      W ramach realizacji projektu w 2013 roku, zorganizowane zostały dwie uroczystości szkolne, związane z projektem i krajami partnerskimi: wrześniowy Europejski Dzień Języków oraz kwietniowy Dzień Europejski, na którym przedstawiona została m.in. prezentacja multimedialna z pobytu w Bułgarii oraz prezentacja na temat Estonii. Ponadto zorganizowano wystawę prac uczniów oraz pokaz wybranych filmów związanych z dotychczasowym przebiegiem projektu. Zorganizowana również została polska grupa Comenius, w której skład weszło 10 nauczycieli i 44 uczniów.

Odbyły się mobilności do czterech krajów partnerskich:

 • Turcja: 5-10 listopada 2012r., nauczyciele: Sabina Kubiszewska oraz Agnieszka Kubiszewska;
 • Bułgaria: 4-9 marca 2013r., nauczyciele: Sabina Kubiszewska, Agnieszka Róg; uczniowie: Ewelina Wolska, Kinga Szymanek, Aleksandra Wieczorek, Aleksandra Szczepocka;
 • Estonia: 6-10 maja 2013r., nauczyciele: Sabina Kubiszewska, Monika Bakalarz; uczniowie: Monika Dorofiejew, Patrycja Jończyk, Matylda Kowalik, Paweł Aleksandrowicz;
 • Włochy: 4-9 listopada 2013r., nauczyciele: Sabina Kubiszewska, Barbara Kantor, Beata Dybalska; uczniowie: Aleksandra Szczepocka, Aleksandra Wach, Mateusz Kubiszewski;

      Ponadto planowany jest również wyjazd do Niemiec w dniach 2-7 marca 2014r., z udziałem Pani Sabiny Kubiszewskiej i Agnieszki Róg oraz najlepszymi uczniami: Wiktorią Korecką, Agatą Szymczyk, Sylwią Michałowicz, Martą Tomaszkiewicz i Szymonem Kubiszewskim.

      Poza tym, w ramach współpracy partnerskiej w dniach 6-10 maja 2014r., gościć będziemy w Żarnowie grupę gości zagranicznych ze wszystkich krajów projektu wymienionych powyżej.

      Organizowane były również na bieżąco spotkania grupy Comenius, a ostatnie ze spotkań grupy odbyło się w Nowej Słupi w Górach Świętokrzyskich w dniach 31 maja – 2 czerwca 2013 roku. Pod opieką pań Sabiny Kubiszewskiej i Beaty Dybalskiej oraz panów Macieja Wroniszewskiego i Roberta Dziuby w wyjeździe wzięło udział 28 uczniów Gimnazjum, którzy najaktywniej angażowali się we wszystkie działania związane z projektem. Podczas trzech dni pobytu, zorganizowane zostały liczne warsztaty dydaktyczne, praktyczne, jak i rzemieślnicze. Przeprowadzonych zostało również szereg konkursów, których zwycięscy honorowani byli nagrodami w postaci wyjazdów zagranicznych. Zakupiono również sprzęt biurowy, niezbędny do realizacji projektu. Poza tym, przeprowadzono wiele ankiet wśród rodziców oraz uczniów, dokonano analizy zróżnicowań zawodowych i upodobań uczniów oraz ich rodziców; porównano także oczekiwania pokoleniowe, zaś uzyskane wyniki zostały przedstawione ekipom partnerskim na roboczym spotkaniu w Bułgarii oraz zamieszczone na stronie internetowej projektu. Jednak w/w działania nie wskazują wszystkich działań z zakresu programu Comenius, gdyż odnoszą się one do wielu sfer społeczno-kulturalnych, a wszelkie artykuły dotyczące wyjazdów i poszczególnych wydarzeń w ramach haromonogramu, pojawiają się systematycznie na stronie internetowej szkoły oraz stronie projektu, a niektóre z nich także w lokalnej prasie.

      Od 1 stycznia 2014 roku program Comenius „Uczenie się przez całe życie” zostanie zastąpiony programem Erasmus+.

      Wdrożenie programu Comenius niesie ze sobą wymierne korzyści. Dla uczniów i nauczycieli jest motywacją do realnego (żywego) uczenia się języków obcych, poznawania i doświadczania innych kultur, wzbudzenie poczucia własnej wartości, spojrzenia na świat w lepszej perspektywie i chęć porozumiewania się – a wszystko to przyczynia się do poznania świata, kultur i nawiązania nowych znajomości oraz dostarcza niezapomnianych wrażeń. Z kolei dla Gimnazjum w Żarnowie, jak i dla całej Gminy Żarnów, stanowi walor promocyjny nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również międzynarodowym.

      Jak możemy zauważyć, w naszej lokalnej społeczności, można również zrealizować międzynarodowy projekt i aktywnie w nim uczestniczyć – wystarczy tylko chcieć, a cel zostanie zrealizowany oraz w pełni osiągnięty. Zatem należy się zgodzić z niniejszym przysłowiem: „Verba docent, exempla trahunt” („Słowa uczą, przykłady pociągają”). Oby tak dalej!