Realizacja programu ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę kotłów c.o.

Dodano: poniedziałek, 19 listopada 2018

W dniu 16.11.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi reprezentowanym przez Pana Wojciecha Miedzianowskiego – Prezesa Zarządu a Gminą Żarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy –  Krzysztofa Nawrockiego przy  kontrasygnacie Skarbnika – Edyty Belicy na zadanie pn.: „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c. o.”

Dotacja zostanie udzielona do kwoty 318 169,00 zł, jednak w wysokości nie większej niż 50 % wartości kosztu kwalifikowanego zadania, przy czym wysokość Dotacji dla Odbiorcy Końcowego nie może przekroczyć limitów określonych w Programie.

Stworzenie mieszkańcom możliwości życia w czystym środowisku jest jednym z zadań samorządów lokalnych. Wprowadzony program niskiej emisji umożliwia zmniejszenie zaangażowania środków własnych wydatkowanych na zmiany systemu ogrzewania co skutkuje wymiernymi korzyściami finansowo-ekonomicznymi.

Do udziału w przedmiotowym projekcie w pierwotnym terminie zgłosiło się 38 osób fizycznych. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć likwidacji kotłów węglowych starej generacji. Piece wykorzystywane do ogrzewania powierzchni mieszkalnych oraz ogrzewania wody emitują dużo zanieczyszczeń do atmosfery.

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji tych szkodliwych substancji oraz poprawa jakości powietrza dzięki wprowadzeniu modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych. Modernizacja polega na kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. W celu osiągnięcia założeń wprowadza się ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze.

Planuje się wymianę kotłów węglowych – 38 szt. na 23 kotły gazowe, 6 kotłów na biomasę, 8 kotłów automatycznych nowej generacji na węgiel kamienny oraz 1 kocioł elektryczny.

Planowane do realizacji prace będą polegały na demontażu istniejących instalacji oraz kotłów starej generacji, zakupie i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii z  niezbędnym oprzyrządowaniem; wykonaniu lub modernizacji wewnętrznej instalacji c. o. lub c. w. u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu oraz ewentualnym wykonaniu przyłącza i instalacji gazowej. Likwidacja starych źródeł ciepła pozwoli na poprawę jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza i zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach mieszkalnych.