Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich! Ruszył nabór zgłoszeń w ramach programu „Sołectwo na plus” w 2023 roku

Dodano: poniedziałek, 09 stycznia 2023

Gmina Żarnów informuje, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń do programu „Sołectwo na plus”. Zgłoszenia mogą składać Sołtysi sołectw funkcjonujących na terenach wiejskich województwa łódzkiego. Wnioski należy wypełnić komputerowo, a podpisać własnoręcznie. Wszystkich zainteresowanych Sołtysów i członków Rad Sołeckich Gminy Żarnów, bardzo serdecznie zapraszamy do Referatu Inwestycji (pok. 18 na I piętrze UG, tel. 44 757-70-55 wewn. 21), gdzie zostanie Wam udzielona wszelka pomoc przy merytorycznej analizie pomysłu sołectwa na grant i wspólne napisanie wniosku.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 06 lutego 2023 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku i dotyczyć realizacji zadań własnych gminy.

Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) na jeden projekt i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

W budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2023 przewidziano środki w wysokości 8 000 000,00 zł.

Zgłoszenia będą podlegały ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej na podstawie której, przyznane zostaną punkty. Gminy, których dotyczą najlepiej ocenione zgłoszenia, zostaną zaproszone do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektów zgłoszonych do naboru.

Druk zgłoszenia oraz Regulamin naboru „Sołectwo na plus”, znajduje się na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023 oraz jako załączniki do tego artykułu.

Zapraszamy do składania zgłoszeń, szczególnie takich, w których wydatki ponoszone będą na finansowanie inwestycji lub rzeczy trwałych, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectw a także takich, w których w realizację zaangażowanie będą Koła Gospodyń Wiejskich. Przypominamy o konieczności skonsultowania swoich działań z pracownikami Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Żarnów. Razem możemy więcej!

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest terminowe wysłanie zgłoszenia.

Do pobrania:

Kliknij, aby powiększyć…

Nabór Sołectwo na plus 2023

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów