Stop GMO! Ważne wiadomości dla rolników z Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 08 marca 2013

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zainaugurował kampanię informacyjną o zakazie upraw roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). Kampania będzie trwać przez najbliższe dwa miesiące – do końca kwietnia 2013 roku. Przypomnijmy, przyjęta pod koniec 2012 roku ustawa o nasiennictwie odstąpiła od dotychczasowego zakazu obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych. Ten zakaz naruszał jedną ze swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej, tj. prawo do swobodnego przepływu towarów i został zakwestionowany wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Szybkimi krokami zbliża się rolnicza wiosna, w tym czas wiosennych siewów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiło więc rozpocząć kampanię informowania rolników o stosowaniu zakazów, a co najważniejsze, o ich egzekwowaniu i sankcjonowaniu. 6 marca 2013 r. w obecności ministra rolnictwa i rozwoju wsi i głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zebrali się wszyscy wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych. Zapowiedziano obowiązek egzekwowania i sankcjonowania wprowadzonych zakazów.

A sankcje mogą być dotkliwe. Ustawa mówi bowiem, że ten, kto zastosował materiał siewny, co do którego wprowadzono zakaz stosowania, jest zobowiązany do zniszczenia roślin oraz do wniesienia opłaty sankcyjnej stanowiącej 200% wartości tego materiału siewnego. Oceny, że wykorzystano materiał siewny, co do którego istnieje zakaz stosowania, określenie sposobu zniszczenia roślin oraz ustalenie wysokości opłaty sankcyjnej będzie dokonywał, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Zakaz-stosowania-materialu-siewnego-odmian-genetycznie-zmodyfikowanych/