Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie i Niemojowicach

Dodano: czwartek, 05 lipca 2012

Z dużą radością informujemy, iż od kilku miesięcy realizowana jest największa inwestycja na terenie gminy Żarnów. Jest nią od dawna oczekiwana przez mieszkańców budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice (etap I). Od pewnego czasu trwa mozolny (i niestety dość uciążliwy dla mieszkańców) proces budowy 10,8025 km sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Żarnów i Niemojowice. Długość kanałów sieciowych grawitacyjnych wynosi 6,8165 km, w tym 5,0950 km kanałów o średnicy 200 mm i 1,7215 km kanałów o średnicy 160 mm. Długość rurociągów tłocznych ma całkowitą długość 3,4850 km, w tym 1,3400 km o średnicy 160 mm i 2,1450 km o średnicy 110 mm. Łączna długość wszystkich tzw. przykanalików o średnicy 160 mm wyniesie 0,501 km.

W ramach inwestycji powstaną trzy przepompownie ścieków o dużej mocy. W samym Żarnowie roboty kanalizacyjne są już prowadzone w obrębie ulic Piotrkowskiej, Koneckiej, Cichej, 17-go stycznia, Szerokiej i placu 900-lecia. Intensywne prace w obrębie prywatnych posesji trwają, a stały nadzór nad całością sprawuje nie tylko inspektor nadzoru, ale i pracownicy Urzędu Gminy. Warto podkreślić, iż budowa sprawnej i wydajnej kanalizacji powoduje znaczne podniesienie wartości nieruchomości na naszym terenie. Do urzędu ciągle zgłaszają się liczni mieszkańcy w sprawach uzgodnień przebiegu nowej sieci. Całość inwestycji jest zgodna z opracowaną dokumentacją techniczną oraz z tzw. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych.

W dniu 16 marca 2012 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na to zadanie, do którego zgłosiło się kilkanaście firm z całej Polski. Ostateczny koszt inwestycji okazał się znacznie niższy niż przewidywano. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, jest duża konkurencja na rynku wykonawców takich zadań, dlatego też ceny usług wodno-kanalizacyjnych – ku naszemu zadowoleniu – stale spadają. Przetarg na budowę naszej kanalizacji wygrała spółka jawna „Budkomplex” z Bochni (województwo małopolskie), której właścicielami są Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak. Cena wybranej oferty wynosi 3.489.751,19 zł brutto (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych dziewiętnaście groszy). Warto podkreślić, iż gmina na to zadanie uzyskała znaczące dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek na preferencyjnych zasadach. Ok. 40% kosztów inwestycji pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kolejne ok. 40% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a pozostałe 20% – to środki własne gminy.

Firma Budkomplex za wykonanie zadania zaoferowała najniższą cenę, spośród wszystkich przedsiębiorstw, startujących w przetargu. A brały udział w nim takie podmioty gospodarcze, jak renomowana  firma „SKANSKA” S.A. z Warszawy, Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „Hydromel” Sp. z o.o. z Końskich, Wielobranżowy Zakład „ROLBUD II” z Bud Łańcuckich, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Krynicy Zdrój, Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z Łańcuta, Ceramika Serwis Sp. z o.o. z Opoczna, firma „WODROL” S.A. z Rzeszowa, Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jana Cedzyńskiego ze Zgórska, gm. Sitkówka Nowiny, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Hydromel Sp. z o.o. z Sieradza, „INSTALBUD” Sp. z o.o. z Rzeszowa, Konsorcjum Przedsiębiorstw Produkcyjno-Usługowych „KONSITEX” z Kielc oraz firma Instalacji Wodociągowo-Kanalizacyjnych z Rawy Mazowieckiej.

Uzasadnieniem wyboru oferty była najniższa cena. Warto dodać, iż droga prowadząca z Żarnowa do Niemojowic (obecnie po obydwu stronach rozkopana) zostanie zmodernizowana i położona na niej zostanie nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,0 m. Tym samym, mieszkańcy ul. Powstańców Wielkopolskich w Żarnowie (narażeni teraz na liczne uciążliwości) cieszyć się będą z nowej drogi asfaltowej.

Na wykonawcy zadania – firmie „Budkomplex” z Bochni spoczywa wiele obowiązków. Do najważniejszych z nich należą: organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez Urząd Geodezji i Kartografii, uzgodnienia z zakresu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa, opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego, przywrócenie terenu do pierwotnego stanu, a także wykonanie monitoringu kamerą TV – prawidłowego ułożenia kanałów kanalizacyjnych na odcinku ok. 5,0 km.

Ostateczny termin wykonania tej inwestycji to 31 października 2012 roku. Godnym podkreślenia jest fakt, iż nowy Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach będzie podłączony do nowej instalacji kanalizacyjnej, a wszystkie ścieki będą odprowadzane do Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Opoczyńskiej w Żarnowie.