Unieszkodliwienie i usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnów w 2021 r.

Dodano: czwartek, 30 września 2021

Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie z WFOŚiGW w Łodzi na unieszkodliwienie i usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnów w 2021 roku

Gmina Żarnów w najbliższym czasie będzie realizowała zadanie pn.: „Unieszkodliwienie i usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarnów w 2021 roku”. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki uzyskanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie do wysokości 62 996,00 zł, jednak nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania według stawek: dla demontażu 600,00 zł/Mg i dla odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych 350,00 zł/Mg. Umowa o dofinansowanie w/w zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji podpisana została w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi, a Gminą Żarnów.

W ramach w/w zadania zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Żarnów z 75 posesji będących własnością osób prywatnych w ogólnej wysokości ok. 10 870,00 m2 (ok. 163,050 Mg) w tym:

  • demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – ok. 1 581,00 m2 (ok. 23,715 Mg);
  • zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie – ok. 9 289,00 m2 ( ok. 139,335 Mg).

Wartość ogólna zadania: 81 635,82 zł

Planowany termin realizacji w/w zadnia: 30.11.2021 r.

Nadrzędnym celem zadania jest eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych
u mieszkańców Gminy Żarnów spowodowanych oddziaływaniem szkodliwych substancji zawartych w wyrobach azbestowych. Sukcesywna likwidacja azbestu wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców. Realizacja zadania wpłynie, także na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w Gminie. Aspektem społecznym będzie podniesienie atrakcyjności Gminy, a tym samym poprawa statusu ekonomicznego mieszkańców.

Więcej informacji na stornie internetowej: www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa