Wkrótce inauguracja programu „RODZINA 500 PLUS” w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 11 marca 2016

Szanowni Państwo, w dniu 17 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice dzieci do 18 roku życia otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny mniej zamożne, tj. takie w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługiwało będzie:
– matce,
– ojcu,
– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– opiekunowi prawnemu dziecka,
nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

W gminie Żarnów zadania z zakresu w/w ustawy realizował będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie i to w Ośrodku będzie można składać wnioski. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „druki”.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r., tj. od dnia wejście w życie niniejszej ustawy.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze prosimy o zakładanie rachunków bankowych, co ułatwi realizację wypłaty świadczenia.

Szczegółowe informacje, w tym tekst ustawy oraz aktualności dotyczące programu „Rodzina 500 plus”, znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl w zakładce wsparcie dla rodzin z dziećmi.

Informacje na temat programu, uzyskacie Państwo również pod nr infolinii: 22 529 06 68 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz numerami infolinii: 42 664 20 20, 42 664 20 12 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również w GOPS w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5 (tel. 44 757-70-55).

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z informatorem programu „Rodzina 500 plus” zamieszczonym poniżej i zawierającym w skrócie najważniejsze informacje:

500zlotych-na-dziecko