Wójt Gminy Żarnów ogłasza otwarty konkurs ofert

Dodano: środa, 24 lipca 2019

Poniżej udostępniamy zarządzenia Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie:

  • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób,
  • powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

kliknij, aby powiększyć…