Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie „Przełamać bariery. Uwolnić energię”

Dodano: poniedziałek, 20 lutego 2012

Mieszkańcy gminy Żarnów! Zapraszamy Was do korzystania z kolejnego projektu PCPR. Przypominamy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kontynuuje w 2012 roku realizację projektu „Przełamać bariery. Uwolnić energię”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest:

Zwiększenie integracji społeczno-zawodowej i podniesienie jakości świadczonych usług przez PCPR na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opoczyńskiego, w tym również z gminy Żarnów.

 

Działania projektowe mają zasięg ogólny i są skierowane zarówno do uczestników jak i ich otoczenia. Tzw. beneficjenci projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem psychologicznym i doradczym, zwiększającym szanse powrotu na rynek pracy oraz kompetencje w zakresie pełnienia ról społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Zaplanowane działania rehabilitacyjne pomogą w podniesieniu sprawności fizycznej.Organizatorzy proponują następujące formy wsparcia:

 

– szkolenia

– diagnoza zawodowa i edukacyjna

– trening kompetencji społecznych

– konsultacje rodzinne

– poradnictwo i wsparcie indywidualne

– poradnictwo prawne

– rehabilitacja na basenie, fitness

– warsztaty taneczne, muzyczne, choreoterapia

– warsztaty rękodzieła ludowego

– warsztaty ochrony ofiar przemocy

– wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej

– wyjazdowe warsztaty kompetencji życiowych w tym szkoła dla rodziców

– wycieczka krajoznawcza, teatr

– imprezy integracyjne

Projekt skierowany jest do:

– wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym,

– osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej pracujących i niepracujących, będących w wieku aktywności zawodowej

– ofiar przemocy w rodzinie oraz rodzin zastępczych i ich otoczenia


 


Biuro Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

tel/fax 44 754-25-69, 44 736-14-64

email: centrumopoczno@neostrada.pl

www.centrumopoczno.w.interia.pl