Zakończenie programu ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę kotłów c.o.

Dodano: wtorek, 01 października 2019

Gmina Żarnów zakończyła realizację zadania pn.: „Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o.” realizowaną w ramach  dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II.

Jednym z zadań samorządów lokalnych jest stworzenie mieszkańcom możliwości życia w czystym środowisku. Wprowadzony program niskiej emisji umożliwił zmniejszenie zaangażowania środków własnych wydatkowanych na zmiany systemu ogrzewania co zaskutkowało wymiernymi korzyściami finansowo-ekonomicznymi.

W przedmiotowym projekcie w Gminie Żarnów wymieniono 36 szt. kotłów węglowych na: 24 kotły gazowe, 6 kotłów na biomasę oraz 6 kotłów automatycznych nowej generacji na węgiel kamienny. Wszyscy uczestnicy zlikwidowali kotły węglowe starej generacji, zakupili i zamontowali fabrycznie nowe urządzenia do produkcji energii z  niezbędnym oprzyrządowaniem.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została udzielona na kwotę 299 587,00 zł. Głównym celem programu było zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz poprawa jakości powietrza dzięki wprowadzeniu modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych. Modernizacja polegała na kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. W celu osiągnięcia założeń wprowadzono ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze.

Likwidacja starych źródeł ciepła pozwoliła na poprawę jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza i zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach mieszkalnych.