Zakończono realizację zadania finansowanego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” w 2022 roku

Dodano: czwartek, 29 grudnia 2022

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 w formie dotacji celowej w wysokości 83 899,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” dla zadania pn.: „Budowa studni kazimierskiej w sołectwie Żarnów”.

W dniu 19.08.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej dla sołectwa Żarnów w ramach naboru „ Infrastruktura sołecka na plus” dla ww. zadania.

W ramach zadania wykonano „studnię kazimierską” wraz z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem w parku znajdującym się na P.J Piłsudskiego w Żarnowie. Wykonano konstrukcję typową dla tego typu obiektów, opartą na czterech masywnych, drewnianych słupach i czterospadowym dachem, która jest pokryta gontem. Wewnątrz obiektu znajduje się zdrój uliczny i miejsca do siedzenia. Wykonano nasadzenia, które dopełniły nowo powstałą inwestycję. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 83 899,00 zł.

Ww. projekt finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W dniu 29.12.2022 r. zakończono realizację inwestycji i dokonano odbioru końcowego oraz przekazano inwestycję do eksploatacji.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Studnia Kazimierska

Studnia Kazimierska

Studnia Kazimierska

Studnia Kazimierska

Studnia Kazimierska