Zapraszamy na II Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze „Żarnów `2017”

Dodano: środa, 22 marca 2017

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Żarnów, a szczególnie członków i sympatyków OSP i MDP

I  Organizator.

Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku zgodnie z terminarzem imprez ZOP ZOSP RP w Opocznie. Współorganizatorem – Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żarnowie oraz Wójt gminy Żarnów.

II Cel organizacji zawodów :

Celem organizacji turnieju dla młodzieżowych drużyn pożarniczych jest w szczególności:

 – mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego,

– ocena stanu wyszkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

– popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

– wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn,

III Drużyna:

W zawodach mogą brać udział członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – po jednej drużynie reprezentującej każdą gminę powiatu opoczyńskiego, której uczestnicy znajdują się w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat. Liczy się rok urodzenia. Drużyna składa się z 5–ciu zawodników. W turnieju mogą brać udział drużyny mieszane . Dodatkowo organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do startu dodatkowych drużyn MDP . Każda drużyna  na rozpoczęcie i na zakończenie zawodów wychodzi na zbiórkę w jednakowych strojach z opiekunem oraz z tabliczką reprezentacyjną (np. MDP …miejscowość). Przed przystąpieniem do startu (najpóźniej 30 min. przed startem) każda drużyna przekazuje organizatorowi arkusz zgłoszenia drużyny z ostatecznym wykazem zawodników (załącznik nr 1).   

Uwaga: W hali sportowej chodzimy tylko w obuwiu sportowym!

IV  Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia konkurencji, który wymagany jest dla każdej z drużyn:

– wąż W 52  szt. – 1 szt.

– prądownica PW 52 – 1 szt.

– rozdzielacz. 1 – szt.

Bazą zawodów jest dostępna płyta hali sportowej. W ramach możliwości jest ustawiany tor przeszkód dzień wcześniej wieczorem..

V  Ubiór startujących zawodników:

Zawodnicy startują w jednolitych strojach bez pasów oraz w hełmie MDP. Zobowiązani są do posiadania butów przeznaczonych do ćwiczeń halowych.

VI  Przebieg konkurencji:

Zawodnicy mają do pokonania tor przeszkód składający się z elementów toru dla zawodów MDP wg regulaminu CTIF.

Elementy toru:

 • rów o szerokości 1,2 m i długości 2 m,
 • ściana wys. 0,7 m,
 • tunel dł. 6 m,
 • kładka dł. 2 m,
 • drabina wys. 2 m,
 • zwijanie awaryjne (W52 – 10 m),
 • stojak z poprzeczką wys. 0,8 m.
 • płotek lekkoatletyczny wys. 0,6 m.
 • gaśnica,
 • podest,
 • stanowisko węzłów, stanowisko armatur,
 • budowa linii gaśniczej.

VI  Pokonywanie przeszkód i wykonywanie zadań.

 1. Rów z wodą:

Zawodnik pokonuje rów w taki sposób, aby nie nastąpił na linię oznaczającą początek lub  koniec rowu lub nie wpadł pomiędzy obie linie. Za nieprawidłowe pokonanie przeszkody  uważa się: ominięcie rowu, nastąpienie na którąkolwiek z linii lub „wpadnięcie” zawodnika pomiędzy linie.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

 1. Ściana:

Zawodnik pokonuje ścianę w dowolny sposób. Za nieprawidłowe pokonanie przeszkody uważa się ominięcie ściany lub pokonanie jej poza jej szerokością.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

 1. Tunel:

Zawodnik pokonuje tunel w dowolny sposób zgodnie z kierunkiem biegu. Za nieprawidłowe pokonanie przeszkody uważa się ominięcie tunelu bądź pokonanie  go w przeciwnym kierunku.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

 1. Kładka:

Zawodnik pokonuje kładkę w taki sposób aby na kładce wykonać co najmniej dwa kroki. Za nieprawidłowe pokonanie przeszkody uważa się ominięcie kładki lub  zeskok z niej przed jej końcem.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

 1. Drabina:

Zawodnik pokonuje drabinę zgodnie z zasadami strażackiego wchodzenia i schodzenia z drabiny. Za nieprawidłowe pokonanie przeszkody uważa się ominięcie drabiny lub  pokonanie jej w inny sposób niż w/w zasada.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

 1. Awaryjne zwijanie węża:

Zawodnik zwija wąż w sposób alarmowy (tzw. choinka) i kładzie go w wyznaczonym miejscu. Za nieprawidłowe wykonanie zadania uważa się ominięcie lub zwinięcie węża w inny sposób niż wymagany, niedokończenie konkurencji.

– za każdy błąd 20 pkt. karnych

 1. Stojak z poprzeczką:

Zawodnik pokonuje przeszkodę pod poprzeczką. Za nieprawidłowe pokonanie przeszkody uważa się ominięcie przeszkody lub strącenie poprzeczki. Dopuszcza się, w przypadku strącenia poprzeczki powrót, umieszczenie jej na słupkach i ponowne pokonanie przeszkody bez punktów karnych.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

 1. Płotek lekkoatletyczny:

Zawodnik przeskakuje płotek. Za nieprawidłowe pokonanie przeszkody uważa się:

przewrócenie płotka lub jego ominięcie.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

 1. Przeniesienie gaśnicy na płytę:

Zawodnik podbiega do gaśnicy  zabiera ją i przenosi ją na ułożony podest w odległości 5 m. Za nieprawidłowe  wykonanie zadanie uważa się przewrócenie się gaśnicy na podeście, gaśnica wystaje poza krawędzie płyty.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

 1. Stanowisko węzłów:

Zawodnik podbiega do stanowiska węzłów i sprawia dwa węzły uprzednio wylosowane przed rozpoczęciem zawodów (wymagana jest znajomość wszystkich węzłów przewidzianych w regulaminie CTIF). Za nieprawidłowe wykonanie zadania uważa się nieprawidłowo sprawiony węzeł.

– za każdy źle sprawiony węzeł  10 pkt. karnych

 1. Budowa linii gaśniczej:

Zawodnik zabiera prądownicę oraz wąż, podbiega do rozdzielacza, łączy wąż z nasadą rozdzielacza , następnie łączy wąż z prądownicą i biegnie w kierunku mety rozciągając linię gaśniczą trzymając za prądownicę lub wąż. Za nieprawidłowe  wykonanie zadania uważa się niezabranie  lub zgubienie któregoś ze sprzętu lub zgubienie w czasie biegu, rozpięcie się elementów linii, niepołączenie któregoś z elementów lub przekraczając linię mety trzymanie za łączniki.

– za każdy błąd 10 pkt. karnych

CELOWE NIEWYKONANIE KTÓREJKOLWIEK KONKURENCJI SKUTKUJE DYSKWALIFIKACJĄ ZAWODNIKA!

 VII  Klasyfikacja zawodów oraz sposób sędziowania: 1 pkt karny = 1 sekunda

Sędziami zawodów są funkcjonariusze KP PSP w Opocznie, działacze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku ZOSP RP w Opocznie, strażacy OSP Żarnów

Klasyfikacja indywidualna:

Najlepszy czas startującego. Do osiągniętego czasu dodaje się punkty za wiek zawodnika (jeden punkt za każdy rok życia np.: za 12 lat 12 punktów).

Klasyfikacja drużynowa:

Łączny czas wszystkich zawodników j. w.  x  5-cio osobowa drużyna.

Wygrywa drużyna  / uczestnik o najmniejszej liczbie punktów

Postanowienia końcowe:

Sędzią głównym zawodów jest – mł. bryg. mgr inż. Dariusz Rzepka

Organizatorem z ramienia ZOP ZOSP RP w Opocznie jest – druh Jarosław Jurowski

Organizatorem z ramienia ZOG ZOSP RP w Żarnowie jest – druh  Jarosław Smak

Wszelkie pytania tel. kontaktowy 692-902-181

Regulamin zastrzeżony przez ZOP ZOSP  RP  w Opocznie